Библиография по дигитална култура

Юлия Йорданова-Панчева

­

http://www.google.com/imgres?um=1&hl=bg&sa=N&biw=1266&bih=786&tbm=isch&tbnid=ije8E_zwDTzG6M:&imgrefurl=http://youre-books.biz/e-knigi/%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B8-%25D0%25BA%25D0%25BD/&docid=30gFUEYLrpYzhM&imgurl=http://youre-books.biz/wp-content/uploads/2011/05/Optimized-%2525D1%252587%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D1%252586.jpg&w=400&h=278&ei=FIQ3T8L6NIvIsga3lbHTDA&zoom=1&iact=hc&vpx=287&vpy=481&dur=1312&hovh=187&hovw=269&tx=167&ty=148&sig=107792488723871394154&page=2&tbnh=143&tbnw=188&start=24&ndsp=30&ved=1t:429,r:13,s:24

­

 1. Адамс, Дъглас. Глава 25. // Адамс, Дъглас. Пътеводител на галактическия стопаджия (роман). С., 1998, 129-135.
 2. Ангелова, В. Отношение към Интернет. // Новите млади и новите медии. С., 2009, 63-67.
 3. Ангелова, Вяра; Лякова, Марина. Темата за хомосексуалността в българските интернет медии. // Годишник на СУ – ФЖМК. 2007, № 14, 159-179.
 4. Базен, Андре. Онтология на фотографския образ. // Из историята на филмовата мисъл (антология). С., 1988, № 2.
 5. Барбие-Буве, Ж.-Фр. Интернет, четенето и изливащата се култура. // Култура, 2002, № 22.
 6. Барлоу, Джон. Продажба на вино без бутилки: икономиката на съзнанието в глобалната мрежа. // Попов, Иван (прев.), 1999.
 7. Барт, Ролан. Записка за фотографията. Camera Lucida. С., 2001.
 8. Барт. Ролан. Смъртта на автора. // Литературен клуб, 20.06.2003.
 9. Барт, Ролан. Фотографското послание. Реторика на образа. // Въображението на знака. С., 1991.
 10. Бенбасат. Алберт. Алиса в дигиталния свят. По въпроса за книгата през ХХІ век. С., 2013.
 11. Бенбасат, Алберт. Виртуалната книга и законът. // Култура, 2010, № 37, 9.
 12. Бенбасат, Алберт. Гугълите. // Култура, 2007, № 23.
 13. Бенбасат, Алберт. Образът на книгата във виртуалния свят. // Библиотеки, четене, комуникации. В.Т., 2011, 135-142.
 14. Бениямин, Валтер. Художествена мисъл и културно самосъзнание. С., 1989.
 15. Бенямин, Валтер. Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост. // Из историята на филмовата мисъл. т. 1, С., 1986.
 16. Бодаков, Марин. Бизнес среда на книгата. // Бизнес среда на книгата. С., 2007.
 17. Бодаков, Марин. Книгоиздаване и медии. Зад съюза „и““. // Книгоиздаване и медии. С., 2009.
 18. Бодрияр, Жан. Към критика на политическата икономия на знака. С.1996.
 19. Бодрияр, Жан. Предшествието на симулакрума. // Философия, 1991, № 4.
 20. Боев, Петър. Историята на фотоизкуството в България. С., 1986.
 21. Борхес, Хорхе. Вавилонската библиотека. С., 1989, 111-119.
 22. Василев, Марин. История и техника на книгата. С., 1955.
 23. Ватолин, Дмитрий. Электронная книга – противоборство мнений. // Институт свободы „Московский либертариум”, 01.05.1999.
 24. Виртуална реалност, 2001.
 25. Виртуалнта класна стая, 2000.
 26. Вълканова, Веселина. Вестникът онлайн. // Годишник на СУ – ФЖМК, 2007, № 14, 5-27.
 27. Вълканова, Веселина. Графичен дизайн. С., 2001.
 28. Вълканова, Веселина. Дизайн на вестника. Традиционни, хибридни и онлайн емисии на пресата. С., 2008.
 29. Вълканова, Веселина. E-paper: комуникация и икономика. // Годишник на СУ – ФЖМК, 2006, № 12, 79-91.
 30. Върбанова-Денчева, Кристина. Българската духовност в електронното тяло на интернет. // За буквите – О писменехъ. Държавата на духа. С., 2007, 382-389.
 31. Върбанова-Денчева, Кристина. Дигитална конверсия и функционална трансформация на библиотеките. С., 2009.
 32. Върбанова-Денчева, Кристина. Електронната книга – митове от миналото и мечти за бъдещето. // Книгата: бъдеще време в миналото. С., 2004, 51-59.
 33. Върбанова-Денчева, Кристина. Интернет, книгите и междучасието на библиотеките в България. // За буквите – О писменехъ. Книгата и безкнижната цивилизация. С., 2006, 314-329.
 34. Генова, Ирина. Художествената колекция в епохата на нейното дигитално ре-продуциране. // Следва, 2003,  № 4, 52-60.
 35. Германова, Н. Публичност на частния живот и на авторския продукт в свръхреалността. // Новите млади и новите медии. С., 2009, 105-107.
 36. Гинев, Росен. Е-демокрацията – медиен аспект на проекта за електронно правителство. // Годишник на СУ – ФЖМК, 2006, № 12, 469-488.
 37. Главанакова, Ал. Колективното творчество в интернет или как “милион пингвини” написаха отворен роман. // Литературата, 2007, № 2, 14.
 38. Големанов, Н. От пощенския гълъб до компютъра. // Съвременна журналистика, 1986, № 2.
 39. Даскалова, Николета. Интернет: информация и общуване. // Новите млади и новите медии. С., 2009, 73-74.
 40. Дарнтън, Робърт. Библиотеката на новата ера. // ЛИК, 2008, № 7.
 41. Дарнтън, Робърт. Универсалната библиотека от Волтер до Гугъл. // Монд дипломатик, 01.04.1999.
 42. Дачева, Христина; Нетов, Н.; Георгиев, Т. Уебдизайн. Основни принципи. С., 2012.
 43. Денчев, С. Информационна среда за трансфер на технологии. С., 2003.
 44. Дерменджиева, Грета. Блогът – новата форма на публична комуникация в Интернет. // Публична комуникация, глобализация и демокрация. С., 2006, 187-195.
 45. Дерменджиева, Грета. Дигиталните медии. // Годишник на СУ – ФЖМК, 2006, № 12, 95-115.
 46. Дерменджиева, Грета. Еволюция на човешката комуникация и медиите. // Годишник на СУ – ФЖМК, 2004, № 11, 7-37.
 47. Дерменджиева, Грета. Интернет – новата масмедиа? // Българско медиазнание. Енциклопедично издание за медианаука и медиапублицистика. т. 2, С., 1998, 117-125.
 48. Дерменджиева, Грета. Междукултурна комуникация във виртуалното пространство. // Годишник на СУ – ФЖМК, 2002, № 9, 49-61.
 49. Дерменджиева, Грета. Мрежите за общуване в Интернет. // Годишник на СУ – ФЖК, 2007, № 14, 27-51.
 50. Дерменджиева, Грета. Ние-медията или журналистика на гражданите. // Годишник на СУ – ФЖМК, 2006, № 13, 35-47.
 51. Дерменджиева, Грета. Нещо като онлайн общности, нещо като психология на виртуалната комуникация, нещо като нищо на света. // Литературата, 2007, № 2, 17-27.
 52. Дерменджиева, Грета. Новите медии? Комуникационният скок. // Наука, 2005, № 4, 60-65.
 53. Дерменджиева, Грета. Он-лайн журналистика. // Годишник на СУ – ФЖМК, 2002, № 8, кн. 1, 15-38.
 54. Дерменджиева, Грета. Принципи за изграждане на корпоративен уебсайт. // ПР и нови медии. С., 2002, 120-125.
 55. Дерменджиева, Грета. Социокултурни аспекти на дигиталното общество. // Четвърта власт. т. 2, С., 1997, 118-124.
 56. Дерменджиева, Грета. Тъмната страна на он-лайн комуникацията. // Годишник на СУ – ФЖМК, 2004, № 10, 17-25.
 57. Дерменджиева, Грета. Феноменът на новата масмедия. // Четвърта власт. т. 1, С., 1997, 128-132.
 58. Деянов, Деян. Хуманитаристиката след смъртта на човека. Увод в логиката и методологията на хуманитарните науки. София, 2001.
 59. Джамбазов, В. Определящи фактори за формиране на идентичност в Интернет. // Списание на БАН, 2002, № 2, 44-47.
 60. Дичев, Ивайло. Виртуалният обрат. // Новите млади и новите медии. С., 2009, 23-33.
 61. Дичев, Ивайло. Граждани отвъд местата? Нови мобилности, нови граници, нови форми на обитаване. С., 2009.
 62. Дичев, Ивайло. Еротика на авторството. С., 1991.
 63. Дичев, Ивайло; Спасов, Орлин. Младите, технологиите и нови медии. Няколко основни тенденции. // Новите млади и новите медии. С., 2009, 234-236.
 64. Дракър, Питър. Новите реалности. С., 1992.
 65. Дуеи, Милад. Големият дигитален обрат. С., 2011.
 66. Евънс, Е. Как се прави вестник? // Съвременна журналистика, 1989, № 4.
 67. Еко, Умберто. Артикулация на визуалните кодове. // Из историята на филмовата мисъл, т. 2, С., 1988.
 68. Еко, Умерто. Бъдещето на книгите. // Култура, 1996, № 23, 10-11.
 69. Еко, Умберто; Кариер, Жан-Клод. Това не е краят на книгите. С., 2011.
 70. Завръщането на читателя. // Литературата, 2010, №7.
 71. Зонтаг, Сюзан. За фотографията. С., 1999.
 72. Иванов, Дмитрий. Виртуализация общества. // Социология и социальная антропология. СПб., 1997.
 73. Иванов, Дмитрий. Идеята за информационно общество в Интернет. // Клуб за фантастика и прогностика „Иван Ефремов”; <http://ireality.hit.bg/statii/io_inet.htm>.
 74. Иванов, Дмитрий. Постиндустриализъм и виртуализация на икономиката. (Превод със съкращения)
 75. Йотов, Стилиян. (съст.) Когато медиите не бяха постмодерни. С., 2011.
 76. Кар, Николас. Под повърхността. Как интернет влияе върху четенето, мисленето и паметта. С., 2012.
 77. Кардон, Доминик. Интернет демокрацията. С., 2012.
 78. Кастелс, Мануел. Информационната епоха: икономика, общество и култура. Т. 1 (Възходът на мрежовото общество), С., 2004.
 79. Книгата във виртуалния свят. С., 2012.
 80. Крушовенска, Аглика. Уеб ползваемост. // Годишник на СУ – ФЖМК, 2006, № 12, 325-342.
 81. Кръстева, Анна. Дигиталното публично пространство – политическият проект на Интернет революцията? // Анна Кръстева. Блог за политика, е-гражданственост и миграция, 12.03.2012.
 82. Лилова, Десислава. Историята на Виктор Крум: националната идентичност в интернет. // Критика и хуманизъм, 2008, ХХV, № 1, 115-138.
 83. Лилова, Десислава. Литературата онлайн: подривните практики на фенфикшъна. // Семинар_BG, 03.08.2011, № 6.
 84. Лишка, Конрад. Дигиталните книги и новите разказни възможности. // Либерален преглед, 08.10.2010.
 85. Лозанов, Георги. От гласа до камерата. // Демократичен преглед, 1995, № 2-3.
 86. Лозанов, Георги. Фолклорни моменти в любителската фотография. // Българско фото, 1984, № 9.
 87. Лозанов, Георги. Фотографията във и извън зоната на иконичността. // Изкуство, 1989, № 7.
 88. Лозанов, Георги. Фотографията на кръста на знанието. // Съвременна журналистика, 1988, № 2.
 89. Лолър, Брайън. Дизайн, предпечат и печат. С., 2006.
 90. Мавродиева, Иванка. Виртуална реторика. От дневниците до социалните мрежи. С., 2010.
 91. Мак, Амбър. Силата на приятелството в интернет. С., 2011.
 92. Маклуън, Маршал; Маклуън, Ерик. Закони на медиите. С., 1995.
 93. Маклуън, Маршал. Средството е съобщението. // Съвременна журналистика, 1990, № 3, 161-177.
 94. Макуейд, Джон. Професионален дизайн на печатни материали. С., 2007.
 95. Малиновска, Т.; Сита, Л. Техническо редактиране на книгата. С., 1986.
 96. Мангел, А. История на четенето. С., 2004.
 97. Манчев, Ангел. Аспекти на електронната книготърговия. // Годишник на СУ – ФЖМК, 2007, № 13, 257-267.
 98. Милър., Андрю. Е-книгите не горят. // ЛИК, 2012, № 4.
 99. Морен, Е. Духът на времето. С., 1995.
 100. Нефе, Юрген. Безтелесната книга. // Либерален преглед, 07.06.2009.
 101. Нийдерст, Дженифър. Web дизайн накратко. С., 2002.
 102. Нилсен, Якоб. Web.дизайн. С., 2005.
 103. Нови медии, нова журналистика. // Литературата, 2008, №4.
 104. Отфьой, Мишел; Велеа, Дан. Пристрастени към интернет.  От скуката до зависимостта. С., 2011.
 105. Павлов, Пламен. Online журналистика. С., 2010.
 106. Павловска, Е. Електронна книготърговия. С., 2006.
 107. Паунова, Стилия. Порнографията в Интернет. // Годишник на СУ – ФЖМК, 2006, № 12, 301-307.
 108. Петков, Росен. За старите книги и компютърните изкуства. С., 2012.
 109. Писането и Интернет. // Литературата, 2007, №2.
 110. Попов, Иван. Интерфейсът като механизъм на властта.
 111. Попов, Иван. Светло бъдеще за българския Интернет? 24.12.1999.
 112. Попов, Иван. Copyleft ©: Пирати на ХХІ век (Разсъждения върху интелектуалната собственост). 08.10.1998.
 113. Попова, Снежана. Между събитие и послание. // Съвременна журналистика, 1991, № 1-4.
 114. Попова, Мария. Регулацията на Интернет – между киберанархия и киберцензура. // LiterNet, 2004, № 8.
 115. Поппетров, Николай. Дигитализацията на библиотечните фондове, видяна от позициите на потребителя. // Библиотеки, четене, комуникации. В.Т., 2011, 280-288.
 116. Постмодерност и глобализация. // Литературата, 2008, №3.
 117. Постър, Марк. Глобални медии и култура. // Социологически проблеми, 2008, № 3-4, 7-28.
 118. Райчева, Лилия; др. Параметри на интерактивността в онлайн вестниците (сравняване на практиките в България, Естония, Ирландия и Италия). // Годишник на СУ – ФЖМК, 2006, № 12, 115-130.
 119. Райън, Уилям; Коновър, Тиъдър. Графичната комуникация днес. т. 1-2, С., 2008.
 120. Рифкин, Джереми. Епохата на достъпа. С., 2001.
 121. Смит, Д. Кл. Професия издател. Пътеводител в книгоиздаването. С., 1992.
 122. Спасов, Орлин. Алтернативна публична сфера? Българските лични уебстраници и блогове. // Обектив, 2006, № 136, 28-29.
 123. Спасов, Орлин. Време е за поглед отвъд Web 2.0. // Култура, 2008, № 1.
 124. Спасов, Орлин. Интернет и технологиите. // Новите млади и новите медии. С., 2009, 54-56.
 125. Спасов, Орлин. Информационно-технологичните млади. // Дичев, Ивайло; Спасов, Орлин. (съст.) Новите млади и новите медии. С., 2009.
 126. Спасов, Орлин. Културата на Web 2.0 и промените в публичността. // Култура, 2007, № 41.
 127. Спасов, Орлин. Латиница, кирилица, политика: спорът за миналото и новите медии. // Колева, Д.; Грозев, К. (съст.) История, митология, политика. С., 2010.
 128. Спасов, Орлин. Личните страници и блоговете: отложената революция. // Нейкова, М., Филева, П. и Попова, М. (съст.) Журналисти по теория, журналисти на практика. С., 2007, 150-157.
 129. Спасов, Орлин.; Дичев, Ивайло. Новата медийна констелация. //  Спасов, Орлин.; Дичев, Ивайло. (съст.) Социологически проблеми, 2008, № 3-4 (Тематичен брой: Новата медийна констелация), 5-6.
 130. Спасов, Орлин.; Дичев, Ивайло. (съст.) Нови медии – нови мобилизации. С., 2011.
 131. Спасов, Орлин.; Дичев, Ивайло. Нови технологии на гражданското действие? // Спасов, Орлин.; Дичев, Ивайло. (съст.) Нови медии – нови мобилизации. С., 2011, 11-14.
 132. Спасов, Орлин.; Дичев, Ивайло. (съст.) Новите млади и новите медии. С., 2009.
 133. Спасов, Орлин. Социални медии, социални мрежи: активност и активизъм. // Социологически проблеми, 2008, №  3-4, 47-64.
 134. Спасов, Орлин. Социални мрежи и Политика 2.0. // Семинар БГ, 2009, № 1.
 135. Спасов, Орлин; Дичев, Ивайло. (съст.) Социологически проблеми, 2008, № 3-4 (Тематичен брой: Новата медийна констелация).
 136. Спасов, Орлин. Хибридизация на публичната и частната сфера в Интернет: българските лични страници и блогове. // Социологически проблеми, 2007, № 3-4, 389-407.
 137. Стайков, Георги. От текст към хипертекст. // Литературен клуб, 30.04.2004.
 138. Тодоров, Божан. Увод в образната журналистика. С.,1982.
 139. Тодоров, Тодор. Библиотеките в Интернет. С., 2004.
 140. Тодоров, Тодор. Електронни книги. В.Т., 2003.
 141. Томс, Жюстин; Белогушева, Горица. Уебсайтът. Мисия задължителна. С., 2009.
 142. Томс, Жюстин; Георгиева, Камелия. Инструменти за социални мрежи. С., 2011.
 143. Томс, Жюстин; Джамбазов, Венцислав. Основи на уебдизайна. С., 2004.
 144. Томчев, Ц. Големите фоторепортери на България (1960-1989). С., 2010.
 145. Угрешич, Д. Четенето забранено. С., 2002.
 146. Уестън, Е. Пламъкът на познанието. // Българско фото, 1985, № 6.
 147. Улф, Том. Новата журналистика. // Съвременна журналистика, 1990, № 4.
 148. Фидлър, Роджър. Медиаморфоза. Да разберем новите медии. С., 2005.
 149. Фийл, Шарлот; Фийл, Питър. Графичен дизайн на ХХІ век. С., 2005.
 150. Фийл, Шарлот; Фийл, Питър. Дизайнът на ХХ век. С., 2002.
 151. Филева, Петранка. Глобализация и медии. С., 2003.
 152. Флеш, Р. Изкуството да се пише четивно. // Съвременна журналистика, 1989, № 4.
 153. Фотографията на ХХ век. Музей „Лудвиг”, Кьолн. С., 2005.
 154. Фуко, Мишел. Що е автор? // История на книгата. Книгата в историята. С., 2001, 241-257.
 155. Хирш, Е. Д. Трите измерения на херменевтиката. // Летература, 1994, № 1, 89-96.
 156. Цветкова, Люба. Новата информационна среда и книгоиздателските процеси. С., 2009.
 157. Цветкова, Милена. Как компютърът реабилитира културата на четенето. // Наука, 2002, № 3, 48-53.
 158. Цветкова, Милена. Култура на компютърната страница и девиации при компютърно-екранното четене. // Годишник на СУ – ФЖМК, 2002, № 9, 133-150.
 159. Цветкова, Милена. Културните практики четене и гледане: методика на паралелната авторефлексия. // Годишник на СУ – ФЖМК, 2009, № 15, 61-81.
 160. Читателите, книгите и издателите в България. (Национално представително изследване), 2004.
 161. Книгата и читателят в България. (Национално представително изследване), 2004.
 162. Чобанов, Георги. Литературата в интернет като институция. // LiterNet, 1999, № 5.
 163. Чобанов, Георги.; Генов, Л. Литературна мрежа LiterNet и българската литература, култура и образование в дигиталния свят. // LiterNet, 1999, № 18.
 164. Чобанов, Г. Предизвикателствата на електронното публикуване. // LiterNet, 06.03.2001.
 165. Чобанов, Георги. Четенето встрани от Апокалипсиса. // LiterNet, 20.02.2000.
 166. Eco, U. From Internet to Gutenberg. // NTNU, 12.11.1996.
 167. Jenkins, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York, 2006.
 168. Mandor. Електронни библиотеки и авторско право. // Форуми на Моята библиотека, където се сбират читатели, 24.09.2006.
 169. Mandor. Издатели срещу електронните библиотеки. Защо? // Форуми на Моята библиотека, където се сбират читатели, 17.01.2007.
 170. Manovich, Lev. Media After Software. 2012.
 171. Manovich, Lev. Software Culture. 2013.
 172. Manovich, Lev. There is only software. 2011.

­

Забел. № 1: Текстът се публикува за първи път в Jutopia.

Забел. № 2: Публикацията се обновява периодично.

­

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s