Библиография по словесен фолклор І

Библиография по български словесен фолклор (1999 г.)

 Юлия Йорданова-Панчева

­

survachkite

­

І. Български автори

1. Аврамова, С. Структурализмът – метод и идеология. С., 1977.

2. Анастасова, Е. Аз и другият. Митология и идентичност. С., 1993.

3. Ангелов, Д.Образуване на българската народност. С., 1971.

4. Ангелова, Р. Комичното в българския юнашки епос. // Известия на ЕИМ, 1969, № 12.

5. Ангелова, Р. Любими герои на хумористичните приказки и анекдотите у някои славянски и неславянски народи. // Език и литература, 1973, № 3, 7-21.

6. Ангелова, Р. Проблеми на терминологията на българската народна разказна проза. // Български фолклор, 1975, № 1.

7. Ангелова-Георгиева, Р. Основни насоки в живота на българската разказна проза. // Фолклорът и народните традиции в съвременната национална култура (Проблеми на българския фолклор, т. 2), С., 1976.

8. Андрейчин, Л. Старина и традиция в изразните средства на народното творчество. // Стил и език на българските писатели, кн. 1, С., 1962.

9. Арнаудов, М. Очерци по български фолклор. С., 1934.

10. Аспекти на етнокултурната ситуация в България и на Балканите. С., 1992.

11. Афанасиева, А.Някои митични елементи в българското народно епическо творчество (Образът на дете-юнак). // Първи международен конгрес по българистика, т. 2 (Етнография и фолклор). С., 1983, 346-351.

12. Афанасиева, А. Паралелно и симетрично организиране на езиковите елементи в южнославянските юнашки песни. // Език и поетика на българския фолклор. С., 1980.

13. Афанасиева-Колева, А. Вицът фолклор ли е? // Смехът във фолклора (Проблеми на българския фолклор, т. 7). С., 1987.

14. Афанасиева-Колева, А. Изобразителни средства в южнославянския епос за Крали Марко. // Проблеми на българския фолклор. т. 1, С., 1977, .373-380.

15. Афанасиева-Колева, А. Още веднъж за бугарщиците. // Фолклор и общество (Проблеми на българския фолклор, т.6). С., 1982.

16. Бадаланова, Фл. Фолклорен еротикон. т. 1, С., 1993.

17. Баева, С. Българската басня и народното творчество. // Проблеми на българския фолклор. т.1, С., 1972.

18. Бенароя, М. Българската национална душа. // Хиперион, 1925, № 5-6.

19. Беновска, М.Към проучването на обредното време и обредния календар. // Български фолклор, 1979, № 3, 24.

20. Богданов, Б. Мит и литература. С., 1985.

21. Богданов, Б. Митът в културологията на Ролан Барт. // Философска мисъл, 1981, № 2.

22. Богданов, Б. Фолклор и литература. // Български фолклор, 1985, № 3, 15-28; Поетика и литературна история. С., 1991.

23. Богданов, Б. Хомо балканикус. // Орфей и древната митология на Балканите. С., 1991.

24. Богданов, Б. Човешкото тяло, индивидът и обществото. // Философска мисъл, 1990, № 10.

25. Богданов, Б. Човешкото тяло и културата. // Философска мисъл, 1984, № 4.

26. Богданова, Л. Най-нови проучвания на българския юнашки епос. // Проблеми на българския фолклор. т. 1, С., 1977, 181-188.

27. Богданова, Л. Преглед на мотивите на българските народни юнашки песни и на произведенията в проза за героите на юнашкия епос. // СбНУ. т. 53, С., 1971, 190-201.

28. Борисов, Б.; Жечев, В. Етническият конфликт и политическите промени у нас. // Социологически проблеми, 1991, № 5, 89.

29. Бочева, Л.; Златков, Я. Индивид и нация: идентичност и ценности у нас. // Социологически проблеми, 1992, № 1, 99.

30. Бояджиев, Ц. Философия на европейското средновековие. С., 1994.

31. Бояджиева, Ст. Въпросите за баладата в българската фолклористика. // Български фолклор, 1975, № 2, 33-43.

32. Бояджиева, Ст. Народни балади (Българска народна поезия и проза). С., 1982.

33. Бояджиева, Ст. Някои тенденции в късния развой на българската народна балада. // Фолклор и общество (Проблеми на българския фолклор, т. 3). С., 1977, 100-105.

34. Бундулов, А. Модерното общество и социологическата хетеротопия. // Докладът на Броуди. Публичното пространство и общественото мнение. С., 1992, 85-99.

35. Българска митология. Енциклопедичен речник. С., 1994.

36. Българската литература и народното творчество. С., 1977.

37. Български народни балади.СбНУ, С., т. 1 – 1993, т. 2 – 1994.

38. Български фолклор(Сакралното във фолклора), 1995, № 1.

39. Български фолклор(Тяло и телос), 1995, № 3.

40. Вакарелски, Хр. Групи на българската народност от битово гледище. // Известия на Българското географско дружество в София, 1942, № 10.

41. Василев, Н. Човекът – възникване и еволюция. С., 1991.

42. Вълчев, В. Хитър Петър и Настрадин Ходжа. Из историята на българския народен анекдот. С., 1975.

43. Въпроси на етнографията и фолклористиката. С., 1980.

44. Ганчев, И.; Чимев, К.; Стоянов, Й. Математически фолклор. С., 1987.

45. Гарнизов, В. Тялото в огледалото на разказите за сътворението на човека. // Български фолклор, 1995, № 3.

46. Генчев, Ст. Българската оплаквателна песен – подялба и място в обредите при погребение. // Проблеми на българския фолклор. т.1, С., 1972, 359-366.

47. Генчев, Ст. Народна култура и етнография. С., 1984.

48. Генчев, Ст. Теренното етнографско изследване. В.Т., 1989.

49. Георгиев, Бл. Общностите – нашият дом. Класи, касти, етноси. С., 1991.

50. Георгиев, Л. Балканите между конфликта и мира. С., 1997.

51. Георгиев, Н. Българската народна песен. Изобразителни принципи, строеж и единство. С., 1976.

52. Георгиев, Н.На повратки в село – или към света? Никола Вапцаров и Николай Марангозов по кръстопътищата на българската литература. // Култура, 1999, № 43.

53. Георгиев, Н. Общност и общество – народна песен и лично творчество. // Фолклор и общество (Проблеми на българския фолклор, т. 3). С., 1977.

54. Георгиев, Н. Превращенията на нане Вуте. // Септември, 1968, № 6, 220-223.

55. Георгиева, А. Етиологичните легенди в българския фолклор. С., 1991.

56. Георгиева, А.; Ангелов, А. За необходимостта от теория. // Български фолклор, 1987, № 3.

57. Георгиева, И. Българска народна митология. С., 1993.

58. Георгиева, И. Светът, от който идват децата. // Българска етнография, 1990, № 1, 6.

59. Гинев, Д. Изследователската програма на Йозеф Нидерман. // Култура, 1986, № 6, 95-102.

60. Горанов, Б. Легендите за митични същества, олицетворяващи природни стихии в българското народно творчество. // Проблеми на българския фолклор. т. 1, С., 1977, 387-394.

61. Григоров, М. Български пословици и поговорки. С., 1986.

62. Денкова, Л. Помнещият символ. С., 1996.

63. Державин, Н. “Дядо Иван” (Българска народна историческа легенда). // Племенни и културни връзки между българския и руския народ. С., 1945, 104-111.

64. Деянова, Л. Преображенията на личността. // Социология на личността. С., 1990.

65. Деянова, Л. Проблемът за всекидневието в съвременната френска социология. // Ново време, 1985, № 11, 93-100.

66. Деянова, Л. Символите в човешкото всекидневие. Критически анализ на възгледите на Кл. Леви-Строс и А. Шютц. // Годишник на СУ, ФФ, 1985, № 75, кн. “Философия”, 122-150.

67. Деянова, Л. Символите и всекидневието. // Социологически проблеми, 1985, № 1, 42-51.

68. Деянова, Л. Социалната антропология като социология. // Социологически проблеми, 1990, № 6, 98-103.

69. Деянова, Л. Социология на символните форми. С., 1996.

70. Джоганов, А. Феноменът на имената – приписвачи и апокрифи (Бележки ІІ към Увод на една нова теория на литературата). // Литературен вестник, 1996, № 14, 15.

71. Димитрова, В. Социалната антропология в съвременната английска социология. С., 1988.

72. Димитрова, Н.; Латев, Л. New Age. Митология на постмодерното. С., 1994.

73. Д имов, В. Фолкбумът и попхарактеристиките му (Към социокултурния портрет на съвременната етнопопмузика в България). // Български фолклор, 1995, № 6.

74. Димчева, Р. Народопсихологията като наука. // Литературна мисъл, 1984, № 9, 77-90.

75. Динев, В. Модели на човешкото поведение. С., 1993.

76. Динев, В. Философска антропология. С., 1995.

77. Динеков, П. Българската фолклористика след Втората световна война. // Проблеми на българския фолклор. т.1, С., 1972.

78. Динеков, П. Битови приказки и анекдоти. // Българско народно творчество. т. 10, С., 1963, 5-51.

79. Динеков, П. Български фолклор. ч. І, С., 1990.

80. Динеков, П. Между фолклора и литературата. С., 1980.

81. Динеков, П. Мит и история във фолклора. // Фолклор и история (Проблеми на българския фолклор, т. 6). С., 1982.

82. Динеков, П. Някои особености на поетиката в съвременната народна песен. // Литературни въпроси. С., 1958.

83. Динеков, П. Някои проблеми на българската народна балада. // Известия на ИМ, т. 13, С., 1969, 103-128.

84. Динеков, П. Проблеми на историята на българската фолклористика. // Български фолклор, 1978, № 2, 3-11.

85. Динеков, П. Хайдушките народни песни в развитието на българската литература. // Из историята на българската литература. С., 1969, 309.

86. Добрев, Д. Аспекти на художествените системи. Знакови характеристики. // Годищник на СУ, ФСлФ, т. 75, 1982, № 2.

87. Добрев, Д. Относно съотношението между форма и съдържание в литературните произведения. // Език и литература, 1985, № 5.

88. Добрев, И. Гротескната същност на българските народни кукерски игри. // Български фолклор, 1982, № 3.

89. Добрев, И. Произход и значение на праславянските u-основи (Към същността на славянските коледни песни. // Добрев, И.Произход и значение на праславянското дифтонгично и консонантно склонение. С., 1982, 41-214.

90. Добрева, Д. Анекдотите и чувството за групова идентичност. // Социологически проблеми, 1987, № 3, 87-95.

91 .Добрева, Д. Българските фолклорни анекдоти. // Хитрост хитрост прехитря. С., 1995, 7-20.

92. Добрева, Д. “От София по-големо нема…” Аспекти на идентичността в шопския хумор. // Български фолклор, 1994, № 4, 14-24.

93. Добрева, Д. От суеверна представа към анекдотичен разказ. // Етнокултурно единство на българския фолклор, С., 1987.

94. Добрева, Д. “Пази, Боже, от женска беля!” (Образът на жената в българската анекдотична традиция). // Литературна мисъл, 1993, № 3.

95. Добрева, Е.; Савова, И. Проблеми на изграждането на текста. С., 1990.

96. Дражева, Р. Еньовденски песенен фолклор и неговата социално-битова функция. // Фолклор и общество (Проблеми на българския фолклор, т. 3). С., 1977, 272-278.

97. Другият в историята. К., 1996.

98. Език и поетика на българския фолклор(Проблеми на българския фолклор, т. 5). С., 1980.

99. Елчинова, М. За ролята на дискурсния анализ във фолклористиката. // Български фолклор, 1993, № 3, 3-20.

100. Елчинова, М. Пословиците и поговорките в плана на езика и в плана на речта. // Български фолклор, 1988, № 3, 8-25.

101. Етногенезис и културно наследство на българския народ. С., 1971.

102. Етнографията за човека и обществото. С., 1988.

103. Етнографски и фолклористични изследвания. С., 1979.

104. Етнографски проблеми на народната духовна култура. С., 1989.

105. Етнокултурната ситуация в България. С., 1992.

106. Живков, Т.И. Българската коледарска благословия. // Известия на ЕИМ, ХV, 55-88.

107. Живков, Т. И. Етничният синдром. С., 1994.

108. Живков, Т. И. Етнология и фолклористика. // Векове, 1990, № 5, 44.

109. Живков, Т.И. Етносът – опит за социологическа характеристика. // Социологически проблеми, 1985, № 6, 66-88.

110. Живков, Т.И. За теренната фолклористика и нейното развитие. // От Тимок до Искър (Регионални проучвания на българския фолклор, т. 1). С., 1989, 8-12.

111. Живков, Т.И. Към една възможна етнология на личността. // Проблеми на културата. С., 1995.

112. Живков, Т.И. Народ и песен. С., 1977.

113. Живков, Т.И. Някои етнолингвистични аспекти на фолклора. //  Фолклор, език и народна съдба (Проблеми на българския фолклор, т. 4). С., 1979, 29-34.

114. Живков, Т.И. Обредност и обредно изкуство. // Обреди и обреден фолклор. С., 1981.

115. Живков, Т.И. Социологически аспекти на фолклора. // Фолклор и общество (Проблеми на българския фолклор, т. 3). С., 1977.

116. Живков, Т.И. Фолклор и съвременна култура. Б., 1979.

117. Живков, Т. И. Фолклор и съвременност. С., 1981.

118. Захариева, Св. Свирачът във фолклорната култура. С., 1987.

119. Захариева, Св. Формообразуването в българската народна песен. С., 1979.

120. Зашев, Д. Социалност в магическия кръг на природността. (Бележки върху социологическата концепция на Теодор Адорно). // Социологически проблеми, 1986, № 6.

121. Защо сме такива? С., 1994.

122. Иванов, Й. Българските народни песни. С., 1959.

123. Иванова, Е. Предания за Индже – мит, история, фолклор. // Българска етнография, 1990, № 3, 31.

124. Иванова, Р. Епос, обред, мит. С., 1992.

125. Иванова, Р. Поетика на българските сватбени песни. // Български фолклор, 1976, № 3-4, 71-80.

126. Йорданов, В. Крали Марко в българската народна епика. // Сборник на българското книжовно дружество. 1901, г. 1, ХХХІ.

127. Йорданова, Ц. World Music и етноцентричният модел. // Български фолклор, 1995, № 6.

128. Калоянов, А. Българското шаманство. Колобрите – религиозните вождове на войската на Боян Магьосника. // Български месечник, 1997, № 1; 1998, № 2-3.

129. Камбуров, Д. Медуза като Муза: медиа-политика на музиката (Полът като институционализирана трансгресия на след-постмодерната култура). // Литературен вестник, 1999, № 41.

130. Камбуров, И. Мъжко и женско – онтологическа еманация на Изтока. // Философия, 1994, № 6.

131. Карагьозов, П. Някогашните славяни днес. С., 1997.

132. Кауфман, Н. Българската сватбена песен. С., 1976.

133. Кауфман, Н. Градската песен от втората половина на ХІХ в. // Фолклор и история(Проблеми на българския фолклор, т. 6). С., 1982.

134. Кауфман, Н.; Кауфман, Д. Оплакванията в българската народна традиция. С., 1987.

135. Киров, Д.; Петев, И.; Коев, Т. Вяра и живот (Патрология, Догматика и Етика), В.Т., 1994.

136. Козлуджов, З. Повествователят – подстъпи към интерпретацията му. // Проблеми и аспекти на литературната интерпретация. Пл., 1993.

137. Коцева, Й. “Гласовете ви чувам…” (Жената като разказвач на фолклорна проза). // Български фолклор, 1989, № 4, 13-20.

138. Коцева, Й. Езиково табу в българския песенен и прозаичен фолклор. // Език и поетика на българския фолклор (Проблеми на българския фолклор, т. 5). С., 1980, 114-126.

139. Коцева, Й. Остатъци на забрана (табу) в българския песенен и прозаичен фолклор. // Български фолклор, 1975, № 2.

140. Краев, Г. Травестизмът в моминската фолклорна обредност. // Митология. Изкуство. Фолклор. С., 1985.

141. Криза, И. Жанрови проблеми на баладата-легенда. // Български фолклор, 1979, № 2, 10-18.

142. Критически речник на аналитичната психология на К.Г.Юнг. Пл., 1993.

143. Кръстева, А. Етничност, национална идентичност, гражданство. // Идентичности. С., 1995.

144. Кулов, Ст. Философски проблеми на американската антропология през ХІХ в. // Философски алтернативи, 1994, № 3, 11-24.

145. Кьосев, А. Средна Европа и Балканите на пазара на геополитическите образи. // Критика и хуманизъм (Пост)модерността?), 1991, № 3.

146. Летература (Светът и неговият край. Краят нан ашия век. Тайната на книгата. От лудницата до музея), 1997, № 16.

147. Летература (Метрополис. Градът като текст), 1997, № 17.

148. Литкова, В. Пиктографът Радичков. // Литературен вестник, 1997, № 37, 5.

149. Лозанов, Г. Фолклорни моменти в любителската фотография. // Българско фото, 1984, № 9.

150. Маразов, И. Видимият мит. С., 1992.

151. Маразов, И. За изобразителния език на мита. // Изкуство, 1987, № 2, 26-36.

152. Маразов, И. Човек, мит, култура. С. 1992.

153. Маринов, Д. Избрани произведения. С., т.1 – 1981, т.2 – 1984.

154. Матакова-Панчева, Е. Философска антропология. С., 1992.

155. Мит и философия. С., 1991.

156. Милетич, Л. Към въпроса за тъй наречените “бугарщици”. // Български преглед, 1930, № 3, 321-335.

157. Мильов, С. Скришен фолклор. С., 1992.

158. Михайловска, Е. Бронислав Малиновски и неговата научна теория за културата. // Социологически проблеми, 1988, № 5, 101-109.

159. Михайловска, Е. Цивилизацията и цивилизациите. С., 1992.

160. Мицева, Е. Въпроси из типологията на българските суеверни разкази. // Фолклор и народна съдба (Проблеми на българския фолклор, т. 4). С., 1979.

161. Младенов, М. Наблюдения върху езика на баянията. // Език и поетика на българския фолклор. С., 1980.

162. Мутафчиева, В. Представата за “другия” (Историческо изследване). // Връзки на съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани в България. С., 1995.

163. Народопсихология на българите (Антология). С., 1984.

164. Ненов, Н. Българската хайдушка епика. С., 1999.

165. Нешев, К.Балканският сблъсък на цивилизациите. С., 1996.

166. Николов, Н. Българската балада. С., 1972.

167. Николов, Н. Народна и литературна балада. // Проблеми на българския фолклор. т. 1, С., 1977, 261-271.

168. Николова, В.За “Изследване на историята” от А. Тойнби. // Литературен вестник, 1998, № 20, 9, 12-13.

169. Николчина, М.Елисавета Багряна и историята на българската женска литература. // Вечната и святата. Нови студии за Багряна. С., 1994, 68-97.

170. Николчина, М. Човекът-утопия. С., 1992.

171. Ничев, Б. Българската литература в контекста на балканския фолклор. // Български фолклор, 1983, № 2, 3-12.

172. Ничев, Б. Жанровете във фолклора и литературата. // Проблеми на българския фолклор. т. 1, С., 1972, 89-94.

173. Ничев, Б. От фолклор към литература. Увод в южнославянския реализъм. С., 1976.

174. Обреди и обреден фолклор. С., 1981.

175. Панчовски, И. Пантеонът на древните славяни и митологията им. С., 1993.

176. Парпулова, Л. Българските вълшебни приказки. Въведение в поетиката. С., 1978.

177. Парпулова, Л. Вариантността във фолклора – социални и естетически аспекти. // Фолклор и общество (Проблеми на българския фолклор, т. 3). С., 1977, 242-251.

178. Парпулова, Л. За съдържанието на термина „мотив“ във фолклористиката. // Български фолклор, 1976, № 3-4, 61-70.

179. Парпулова, Л. Митовете на ХХ в. (Предговор). // Калоянов, А. Български митове. С., 1979.

180. Парпулова, Л. Преразказаните фолклорни приказки – форма на съвременното съществуване на фолклора. // Български фолклор, 1977, № 2, 3-12.

181 Пенчева, А. Баладата като проблем на генологията и генологичните проблеми на баладата. // Български фолклор, 1995, № 5, 70-85.

182. Петканова-Тотева, Д. Пословицата и сентенцията в старобългарската книжнина и фолклора. // Проблеми на българския фолклор. т. 1, С., 1972.

183. Петров, Др. Към общата теория на митологичното поле (В един опит за реконструкция на българския предхристиянски пантеон и родословна легенда). // Литературна мисъл, 1991, № 5-8.

184. Попов, В. Българска традиционна народна култура. // Векове, 1990, № 4, 5-15.

185. Попов, Здр. Митът като проблем на разбирането. // Критика и хуманизъм, 1991, № 2.

186. Проблеми на българския фолклор. т. 1, С., 1972.

187. Проблеми на развитието на българския народ и нация. С., 1988.

188. Протохристова, Кл. Баладата в литературата на българското Възраждане и “Хаджи Димитър”. // Несъвършени изречения. Пл., 1990, 17-43.

189. Протохристова, Кл. Баладата и литературата на Българското възраждане. С., 1972.

190. Ралин, Р. Настрадин Ходжа – предтеча на инакомислието. // Демокрация, 26.01.1997.

191. Речник на символите. С. 1995.

192. Романска, Цв. Българската народна песен. С., 1965.

193. Романска, Цв.Българските народни исторически предания. // Въпроси на българското народно творчество. С., 1976.

194. Романска, Цв. Към въпроса за проучването на произхода, разпространението, мотивите и развитието на епоса за Крали Марко у южните славяни. // Славянска филология, т. 5, С., 1963, 5-19.

195. Романска, Цв. Към въпроса за развитието на песните за Момчил юнак в българския фолклор. // Изследвания в чест на акад. М. Арнаудов. С., 1970, 377-390.

196. Романска, Цв. Песни с историко-героична тематика. // СбНУ, т. 53, С., 1971.

197. Романска, Цв. Предания за места, свързани с историческите образи на героите от българския юнашки епос. // Въпроси на българското народно творчество. С., 1976.

198. Семов, М. Народопсихология. т. 1 – т. 3, С., 1995-1997.

199. Симеонова, Н. Представата за невъзможното в българския юнашки епос. // Фолклор, език и народна съдба (Проблеми на българския фолклор, т. 4). С., 1979, 166-174.

200. Симеонова, Н. Фантастичното в българския юнашки епос. // Български фолклор, 1979, № 2, 34-49.

201. Славейков, П.П. Народните любовни песни. // Славейков, П.П. Събрани съчинения. т. 5, С., 1959.

202. Смехът във фолклора(Проблеми на българския фолклор, т. 7). С., 1987.

203. Социологически проблеми, 1993, № 2.

204. Социологически проблеми, 1996, № 2

205. Социология на личността. С., 1990.

206. Станоев, Ст. Вицът и чуждият. Циганите. // Представата за “другия” на Балканите. С., 1995.

207. Станоев, Ст. Вицът като средство. // Български журналист, 1994, № 6.

208. Станоев, Ст. Град и виц. // Български фолклор, 1991, № 3, 12.

209. Станоев, Ст. Карат ли ми се, значи съществувам (Или защо разказваме политически вицове). // Български фолклор, 1993, № 4.

210. Стойкова, Ст. Български народни гатанки. С., 1984.

211. Стойкова, Ст. Българските хайдушки песни – към въпроса за епическите черти на хайдутина. // Втори международен конгрес по българистика (Доклади). т. 15 (Фолклор), С., 1988, 188-195.

212. Стойкова, Ст. Из поетиката на българските и сърбохърватските хайдушки песни – поетическото време и пространство. // Славянска филология. т.16, С., 1978, 336.

213. Стойкова, Ст. Историческата действителност в българските исторически песенни жанрове. // Първи международен конгрес по българистика.  т. 2 (Етнография и фолклор), С., 1983, 36-49.

214. Стойкова, Ст. Към въпроса за приемствеността (континюитета) в българската епическа традиция. // Български фолклор, 1979, № 1, 13-24.

215. Стойкова, Ст. Състояние на изследванията на българските хайдушки песни. // Проблеми на българския фолклор. т. 1, С., 1977, 127-132.

216. Стойкова, Ст.Фолклорът и културните промени. // Фолклор и общество (Проблеми на българския фолклор, т. 3). С., 1977, 31-36.

217. Стойкова, Ст. Хайдушките песни на балканските народи през епохата на националното им възраждане. // Български фолклор, 1975, № 2, 16-25.

218. Стойнев, А.Българската митология като Протей в прокрустовото ложе на съвременността. // Проблеми на културата, 1979, № 1, 36-53.

219. Стойчев, П. Жанрова класификация, функции и възприемателни механизми при паремията. // Български фолклор, 1988, № 3, 17-26.

220. Стойчев, П. Митологичната основа на баладата и нейната жанрова характеристика. // Български фолклор, 1987, № 1.

221. Стоянова-Бонева, Б. Американски теории за изучаване на етническата психика. Въведение в психологическата антропология. С., 1994.

222. Стоянова-Бонева, Б. Един социалноантропологичен подход като операционален инструмент. // Социологически проблеми, 1988, № специален брой.

223. Стоянова, Л. За традициите на мита и вълшебната приказка в литературната фантастика. // Литературна мисъл, 1984, № 7, 40-60.

224. Теодоров, Е. Българският народен героичен епос. Кралимарковски цикъл – произход, развитие, специфика. С., 1981.

225. Теодоров, Е. Българският народен епос. // Език и литература, 1975, № 4, 1-16.

226. Теодоров, Е. Древнотракийски черти в образа на героя конник в българските народни песни за Св. Георги и Крали Марко. // Древнотракийско наследство в българския фолклор. С., 1972, 239-252.

227. Теодоров, Е.Песни за Крали Марко. // Език и литература, 1946, № 3-4.

228. Теодоров, Е. Произход на песента за Дете Дукадинче. // Известия на ЕИМ, 1955, № 2, 347-393.

229. Теодоров, Е. Същност и произход на българските юнашки и хайдушки песни във връзка с отразените в тях състезания. С., 1963.

230. Тодоров, Т. Динамика на жанровете в народната песен през Възраждането. // Българска музика, 1976, № 9, 38-41.

231. Тодорова, М. В търсене на национална идентичност. // Ново време, 1991, № 12, 39.

232. Томова, Е. За някои особености на жанровата система на фолклорната песенност. // Български фолклор, 1979, № 4, 30-42.

233. Тотев, Пл. Българският блян по епопея. С., 1995.

236. Трифонов, Ю. Историческо обяснение на вярата в “Дядо Ивана” (Русия) у българския народ. // Библиотека на славянска беседа, 1908, № 1, 26-56.

237. Трифонова, Е. Регулативни функции на фолклора. // Втори международен конгрес по българистика (Доклади). т. 15 (Флклор), С., 1988, 11-20.

238. Трифонова, Е. Фолклорният текст. // Фолклор и общество (Проблеми на българския фолклор, т. 3). С., 1977, 260-266.

239. Трифонова-Рускова, Е.Поетика на смешното в българските народни приказки. Приказки за хитреци. С., 1987.

240. Трифонова-Рускова, Е. Фолклорните жанрове. С., 1988.

241. Философският образ на кръстопътния човек в съвременната българска култура – рационалност, духовност, религиозност. С., 1996.

242. Фолклор, език и народна съдба(Проблеми на българския фолклор, т. 4). С., 1979.

243. Фолклор и история(Проблеми на българския фолклор, т. 6). С., 1982.

244. Фолклор и общество (Проблеми на българския фолклор, т. 3). С., 1977.

245. Фолклорът и народните традиции в съвременната национална култура (Проблеми на българския фолклор, т. 2). С., 1976.

246. Фолклорът и съвременният свят (Проблеми на българския фолклор, т.9). С., 1991.

247. Фотев, Г. Другият етнос. С., 1994.

248. Фотев, Г.История на социологията. т. 1-2, С., 1993.

249. Фотев, Г. Основни идеи в социологията на Фердинанд Тьониес. // Социологически проблеми, 1987, № 4, 111-120.

250. Фотев, Г. Предпоставки и перспективи на етническата толерантност. // Философски алтернативи, 1994, № 4, 3-11.

251. Фотев, Г. Преструктуриране на социалния свят в посттоталитарното общество. // Социологически проблеми, 1992, № 4, 10.

252. Фъртунов, Ст. Социално-икономически и културни предпоставки за възникването на габровския хумор. // Смехът във фолклора (Проблеми на българския фолклор, т. 7). С., 1987, 24-33.

253. Хаджийски, И. Бит и душевност на нашия народ. С., 1966.

254. Холевич, Й. Българският език – език-посредник. // Българска реч, 1996, № 3.

255. Холевич, Й. Етносите и културните езици на нацията. // Етносите и нацията – сходства и различия. С., 1995.

256. Холевич, Й. Към въпроса за художествения образ в българския юнашки епос. // Славистични изследвания,  т. 3, С., 1973, 358-370.

257. Холевич, Й. Литературна антропология и постмодернизъм. // Литературата и литературната наука днес. С., 1996.

258. Холевич, Й.Литературната реставрация на фолклорния факт. // Фолклор и история (Проблеми на българския фолклор, т.6). С, 1982.

259. Холевич, Й. Отвъд разрухата (“Тютюн” на Димитър Димов). // Съвременни прочити на класиката. Нови изследвания върху българската литература. С., 1998.

260. Холевич, Й. По законите на фолклорната поетика – “Изворът на белоногата”. // Български фолклор, 1976, № 3-4, 17-32.

261. Холевич, Й. Проблеми на българската възрожденска култура. С., 1986.

262. Холевич, Й. Селската цивилизация. // Език. Литература. Идентичност. С., 1999, 7-12.

263. Холевич, Й.Словесните маски на Швейк. // Ненаситният ловец (Сборник в чест на 70-год. от рождението на проф. Зденек Урбан). С., 1995

264. Холевич, Й.С ритъма на народната младост и волност. Фолклорни мотиви в творчеството на Багряна. // Литературознание и фолклористика. С., 1983, 464-470.

265. Холевич, Й. Устността – проблем на литературния текст. // Славянска филология. т.18 (Литературознание и фолклор), С., 1983.

266. Холевич, Й. Фолклорният словесен образ в литературен контекст. // Език и поетика на българския фолклор. С., 1980.

267. Холевич, Й. Фолклорът и българското общество през ХІХ в. // Фолклор и общество (Проблеми на българския фолклор, т.3). С., 1977.

268. Холевич, Й. Фолклорът и културата на ХХ в. // Втори международен конгрес по българистика (Доклади). т. 15 (Фолклор), С., 1988, 272-278.

269. Холевич, Й. Фолклорът и литературните жанрове през Възраждането. // Литературна мисъл, 1976, № 5, 73.

270. Холевич, Й. Фолклорът и съвременната българска белетристика. // Славянска филология. т.16, С., 1978

271. Холевич, Й. Чифликът и границата. // Поглед в Йовковия свят. Д., 1996.

272. Холевич, Й.Bulgaria: A Land on a Crossroads. // Българистични студии. С., 1995.

273. Холевич, Й. Mental Structures and Education. // Educational Problems in the Regions with Mixed Population. Sofia, 1997.

274. Христофоров, Я. За границите на етническото самоопределение. // Ново време, 1991, № 11, 14.

275. Цветков, Д. Въведение в педагогическата антропология. С., 1995.

276. Цивилизациите. С., 1995.

277. Човекът между животното и Бога. С., 1993.

278. Шептунов, И. М. Жанрове в хайдушкия фолклор. // Български фолклор, 1975, № 2, 26-32.

279. Шишманов, И. Значението и задачите на нашата етнография. // СбНУ. т. 1, 1889.

­

Забел.: Текстът се публикува за първи път в etopia.

­

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s