Библиография по словесен фолклор ІІ

Библиография по български словесен фолклор (1999 г.)

Юлия Йорданова-Панчева

­

http://www.google.bg/imgres?q=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8&start=696&um=1&hl=bg&sa=N&rlz=1R2SKPT_enBG413&biw=1280&bih=770&addh=36&tbm=isch&tbnid=or826mlla4-XvM:&imgrefurl=http://www.health.bg/15629/beli-martenici-shte-tyrsiat-nadejzda-za-pacientite-s-limfom&docid=3cUUx8On_k316M&imgurl=http://www.health.bg/images/articles/article_15629_thema20.jpg&w=315&h=268&ei=jMKsT8XtFeja4QTZk5TRAw&zoom=1&iact=hc&vpx=344&vpy=166&dur=266&hovh=207&hovw=243&tx=159&ty=124&sig=113188061994363116028&page=24&tbnh=129&tbnw=149&ndsp=30&ved=1t:429,r:13,s:696,i:33

­

ІІ. Чуждестранни автори (на кирилица)

1. Абрамян, Л. А. Первобытный праздник и мифология. Е., 1983.

2. Аверкиева, Ю. Этнография и культуральная/социальная антропология на Западе. // Советская этнография, 1971, № 5, 9-16.

3. Аверкиева, Ю. История теоретической мысли в американской этнографии. М., 1980.

4. Азбелев, С. Н. Класификация устно-поетических жанров (Дискусия). // Труды международного конгресса антропологических и этнографических наук. т. 6, М., 1969.

5. АВС на етнологията. С., 1992.

6. Андерсън, Й. Мястото на личността в социалния живот (Антропологичната “личност”: някои методологични обрати). // Философска мисъл, 1990, № 6, 69-78.

7. Аникин, В. П. Возникновение жанров в фольклоре. // Русский фольклор. т. 10, М.-Л., 1966, 28-42.

8. Арутюнов, С. Об условности понятии этнопсихологии. // Советская этнография, 1983, № 2, 82-84.

9. Базанов, В. От фольклора к народной книге. Л., 1973.

10. Байар, К.Интелектуалецът в постмодерната епоха: контрастите между Изтока и Запада. // Философска мисъл, 1991, № 10.

11. Байбурин, А. К. Бележки към проблема “фолклор и ритуал”. // Български фолклор, 1985, № 1, 26-36.

12. Барт, Р. Въображението на знака. С., 1991.

13. Барт, Р. Елементи на семиологията. Семиотика. // Барт, Р. Между нещата и думите. С., 1991.

14. Барт, Р. Из “Митологии”. // Барт, Р. Разделението на езиците. С., 1995.

15. Барт, Р. Критика и истина. // Бюлетин на СБП, 1984, № 9, 108-124.

16. Баткин, Л. Ренессансный миф о человеке. // Вопросы литературы, 1971, № 9, 112-133.

17. Бахтин, М. К методологии литературоведения. // Контекст 1974. Литературно-теоретические исследования. М., 1975, 203-213.

18. Бахтин, М. К философии поступка. // Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1984-85, М., 1986, 127-157.

19. Бахтин, М. Проблема текста (Опит философского анализа). // Вопросы литературе, 1976, № 10, 122-152.

20. Бахтин, М. Творчеството на Франсоа Рабле и народната смехова култура на Средновековието и Ренесанса. С., 1976.

21. Башлар, Г. Поетика на пространството. С., 1988.

22. Бейлис, В. А. Теория ритуала в трудах Виктора Тэрнера. // Тэрнер, В. Символ и ритуал. М., 1983, 7-32.

23. Бенвенист, Е. Езикът и човекът. С., 1993.

24. Бенямин, В. Художествена мисъл и културно самосъзнание. С., 1989.

25. Бердяев, Н. О назначении человека. М., 1993.

26. Бердяев, Н. Проблема человека (К построению християнской антропологии). // Путь, 1936, № 50, 11.

27. Бодриар, Ж. Маргиналната система: колекцията. // Демократически преглед,  т. 1, 1999, № 41, 127-137.

28. Борхес, Х. Л. Вавилонската библиотека. С., 1989.

29. Бродел, Ф. Многообразието на речника. // АВС на етнологията, т. 2, С., 1999, 128-165.

30. Бромлей, Ю. Етнос и етнография. С., 1976.

31. Бурдийо, П. Общественото мнение не съществува. // Критика и хуманизъм, 1991, № 2

32. Бурдийо, П.; Вакан, Л. Въведение в рефлексивната антропология. С., 1993.

33. Буржоазная философская антропология ХХ века. М., 1986.

34. Буркхарт, Д. Пословиците като обект на изследване от науката за комуникацията и от семиотиката. // Български фолклор, 1980, № 4, 35-52.

35. Бърк, П. Народната култура в зората на модерна Европа. С., 1997.

36. Бюргиер, А. Историческата антропология. // Историци за историята. С., 1988, 321.

37. Ван Дайк, Т. А. Ролята на дискурсния анализ в обществото. // Български фолклор, 1993, № 3, 90- 95.

38. Ван-Женеп, А. Класиране на обредите. // АВС на етнологията. С., 1992, 119-126.

39. Вебер, А. Въведение. Задачи и метод. // Социологически проблеми, 1990, № 5.

40. Вебер, М. Понятие за социалното действие. // Социология на личността. С., 1990.

41. Вебер, М. Социология на господството. Социология на религията. С., 1992.

42. Веселкин, Е. Кризис британской социальной антропологии. М., 1977.

43. Веселовский, А. Н.Историческая поетика. Л., 1940.

44. Виноградов, Г.С. Этнография и современность. // Этнографическое обозрение, 1993, № 1, 129.

45. Гачев, Г. Възникване на художествения образ. // Панорама на световната литература. История на художествения образ. С., 1988, 100-172.

46. Гачев, Г. Съдържателност на художествените форми. С., 1982.

47. Гейшор, А. Митология на славяните. С., 1986.

48. Гийрц, Кл. Здравият разум като културна система. // АВС на етнологията. т. 2, С., 1999, 485-501.

49. Гуревич, А. Я. Историческая наука и историческая антропология. // Вопросы философии, 1988, № 1.

50. Гуревич, А. Я. Категории средновековной культуры. М., 1972.

51. Гурвич, П. Антропологический ренесанс. // Феномен человека. Антология. М., 1993, 8.

52. Гусев, В. Върху методите на изследване на фолклора. // Български фолклор, 1975, № 2.

53. Гусев, В. О современном фолклоризме. // Фолклор и общество (Проблеми на българския фолклор, т. 3). С., 1977.

54. Данаилова, Л. В. Традиция как специфический способ социального наследования. // Советская этнография, 1981, № 3.

55. Дарендорф, Р. Homo Sociologicus. // Социология на личността. Немарксистки възгледи и школи. С., 1990.

56. Дильтей, В. Наброски к критике исторического разума. // Вопросы философии, 1988, № 4.

57. Дьяконов, И. М. Введение. // Мифологии древнего мира. М., 1977.

58. Дюркем, Е. Избрано. С., 1994.

59.Дюркем, Е. Какво е това социален факт? // Дюркем, Е. Избрано. С., 1994, 87-97.

60. Дюркгейм, Э. Разделение общественного труда. Социологический метод. М., 1991.

61. Эволюция философского антропологизма. Св., 1975.

62. Еко, У. Семиотика и философия на езика. С., 1993.

63. Еко, У. Трактат по обща семиотика. С., 1993.

64. Еко, У. Търсенето на съвършения език. // Летература, 1995, № 9, 53-61.

65. Елиаде, М. Митовете на модерния свят. // Панорама, 1991, № 3-4, 6-14; 1994, № 3-4, 6-7.

66. Елиаде, М. Митове, сънища и тайнства. С., 1999.

67. Елиаде, М. Митът за вечното завръщане. С., 1994.

68. Елиаде, М. Сакралното и профанното. С., 1998.

69. Елиаде, М. Трактат по история на религиите. С., 1995.

70. Элиаде, М. Космос и история. М., 1987.

71. Емельянов, Л. Методологические вопросы фольклористики. Л., 1978.

72. Ендерс, Х. Как да познаем хората? Познаваме ли близките си? Заблуждаваме ли се в човека до нас? С., 1994.

73. Етнографията за човека и бществото. т. 1, С., 1988.

74. Этническая экология: теория и практика. М., 1991.

75. Этнические стереотипы поведения. Л., 1985.

76. Этносоциология. М., 1984.

77. Жилсон, Е.; Бьонер, Ф. Християнска философия. С., 1994.

78. Жьонет, Ж. Литература и история. // Литературата, 1996, № 1.

79. Земллянова, Л. Современная американская фольклористика. М., 1975.

80. Зимел, Г. Понятие и трагедия культуры. // Логос, 1911-1912, № 2.

81. Зимел, Г. Чужденецът. // Социология на личността. С., 1990.

82. Зюмптор, П. Въведение в устното поетическо творчество. С., 1992.

83. Иванов, В.; Топоров, В. Инвариант и трансформации в мифологических и фольклорных текстах. // Типологические исследования по фольклору. Сборник статей памяти В.Я.Проппа (1895-1970). М., 1975, 44-76.

84. Иванов, В. К лингвистическому и культурно-антропологическому аспектам проблем антропогенеза. // Ранная этническая история народов Восточной Азии. М., 1977.

85. Идеи в културологията. т.1, С., 1990 (вж. Антропологическият подход към културата).

86. Идеи в културологията, т.2, С., 1993 (вж. Културата в социологическа перспектива; Опити за интегрален подход към културата; Философски гледища за културата).

87. Каграманов, Ю.М.Клод Леви-Стросс и проблема человека. // Вопросы философии, 1976, № 10.

88. Казанчев, Вл. Космопланетарный феномен человека: проблемы камплексного изучения. Н., 1991.

89. Кант, И. Антропология от прагматично гледище. С., 1992.

90. Касирер, Е. Критическият идеализъм като философия на културата. // Философска мисъл, 1991, № 9.

91. Касирер, Е. Митичното понятие за време. // Идеята за времето. Антология. С., 1985, 362-375.

92. Касирер, Е. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры. // Философские науки, 1991, № 7.

93. Касирер, Е. Техниката на нашите съвременни политически митове. // Социологически проблеми, 1985, № 5.

94. Кертиков, К. Етнос и политика. // Bulgarian Quarterly, 1992, № пролет, 76.

95. Киселева, О. Феномен человеческой жизни. К., 1994.

96. Коккьяра, Дж. История фольклористики в Европе. М., 1960.

97. Кон, И. К проблеме национального характера. // История и психология. С., 1969.

98. Концепции зарубежной этнологии. М., 1976.

99. Концепции человека в современной западной философии. М., 1988.

100. Кръстева, Ю. Българийо, страдание мое… // Летература, 1995, № 9, 24-28.

101. Кръстева, Ю. Семиотиката. // Знак, 1990, № 1, 131.

102. Кругликов, В. Образ человека культуры. М., 1988.

103. Купър, Дж. Енциклопедия на традиционните символи. С., 1993.

104. Кураев, А. Традиция. Догмат. Обред. С., 1996.

105. Кюйзьоние, Ж. Етнология на Европа. С., 1993.

106. Кюйзиние, Ж. Социология и етнология. // Полетата на френската социология. С., 1993.

107. Ламетри, Ж. Човекът-машина. С., 1981.

108. Лауер, Р. Образът на Другия. Литературоведски аспекти. // Летература, 1995, № 8.

109. Леви-Строс, Кл. Въвеждане в творчеството на М. Мос. // Идеи в културологията. т. 1, С., 1990.

110. Леви-Строс, Кл. Избрани произведения на Кл. Леви-Строс. С., 1991.

111. Леви-Строс, Кл. Полето на антропологията. // Социологически проблеми, 1990, № 6, 104-118.

112. Леви-Строс, Кл. Ревнивата грънчарка. С., 1994.

113. Леви-Строс, Кл. Структурална антропология ІІ. С., 1995.

114. Леви-Строс, Кл. Структурата на мита. // Литературна мисъл, 1988, № 4.

115. Леви-Строс, Кл. Структура на митовете. // Леви-Строс, Кл. Структура на мита. С., 1996, 151-178.

116. Леви-Стросс, К. Структурная антропология. М., 1983.

117. Лем, Ст. Модель културы. // Вопросы философии, 1969, № 8.

118. Лийч, Е. Отново за антропологията. // АВС на етнологията. т. 2, С., 1999, 246-266.

119. Лиотар, Ж. Фр.Постмодерната ситуация. // Социологически преглед, 1994, № 1.

120. Лиотар, Ж.-Фр. Постмодерното знание. // Философска мисъл, 1990, № 6.

121. Лосев, А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.

122. Лотман, Ю. Анализ поетического текста. Л., 1972.

123. Лотман, Ю. К проблеме типологии культуры. // Труды по знаковым системам, 1967, № 3; Ученые записки Тартуского госс. унив., вып. 198.

124. Лотман, Ю. Култура и информация. С., 1992.

125. Лотман, Ю. Несколько мыслей о типологии культуры. // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987, 3-12.

126. Лотман, Ю.; Успенски, Б.Поетика. Типология на културата. С., 1990.

127. Лотман, Ю. Структура художественного текста. М., 1970.

128. Лотман, Ю. Понятието текст. // Семиотика. С., 1991, 181-189.

129. Лукач, Д. Хаос и форми. С., 1990.

130. Льогоф, Ж. Интелектуалците на Средновековието. С., 1991.

131. Лъненфелд, П. Изкуството на постисторията. // Изкуство, 1998, № 46-47, 20-23.

132. Любутин, К. Критика на съвременната философска антропология. С., 1973.

133. Майо, Ст. Конвенции на интерпретацията. // Литературна мисъл, 1992, № 1-2, 12-35.

134. Малиновски, Бр. Човешката природа (Биологическите основи на културата). // Социология на личността. С., 1990.

135. Манхайм, К. Утопичното съзнание. // Критика и хуманизъм, 1992, № 2.

136. Маркузе, Х. Излизането от употреба на Фройдовото понятие за човека. // Социология на личността. С., 1990.

137. Мелетински, Е. За произхода на литературно-митологичните сюжетни архетипове. // Език и литература, 1995, № 1, 9-32); 1995, № 2, 94-117.

138. Мелетинский, Э. Клод Леви-Стросс и структурная типология мифа. // Вопросы философии, 1970, № 7, 165-173.

139. Мелетинский, Э. Литературные архетипы. М., 1994.

140. Мелетински, Е. Мит, приказка, епос. // Поетика на мита. С., 1995, 364-385.

141. Мелетински, Е. Общи свойства на митологичното мислене. // АВС на етнологията. т. 2, С., 1999, 445-462.

142. Мелетинский, Э. Миф и сказка. // Фольклор и этнография. Л., 1970.

143. Мелетински, Э. Происхождение героического эпоса. М., 1963.

144. Мелетински, Э. Структурно-типологическое изучение сказки. // Пропп, В.Я. Морфология сказки. М., 1969.

145. Мерло-Понти, М. От Мос до Леви-Строс. //Философът и неговата сянка. С., 1996.

146. Милър, Дж. Х. Функцията на литературната теория днес. // Литературна мисъл, 1992, № 1-2, 3-11.

147. Мит и философия. С., 1991.

148. Мифологический словарь. М., 1990.

149. Мифы народов мира. М., 1988.

150. Моль, А. Социодинамика культуры. М., 1973.

151. Моль, А. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966.

152. Монтен, М. Опити. С., 1975.

153. Морен, Е. Духът на времето. С., 1995.

154. Морен, Е.Душата на киното. // Из историята на филмовата мисъл. ч. 1, С., 1986.

155. Мос, М. Елементи и форми на цивилизацията. // Идеи в културологията. т. 1, С., 1990.

156. Мос, М. Изследване върху даренията. Форма и причина за размяната в архаичните общества. // АВС на етнологията. т. 1, С., 1992, 103-118.

157. Нажмудинов, Г. Проблема человека в немарксисткой философии США ХХ века. Св., 1989.

158. Науменко, Л. От мита към логиката. // Мит и философия. С., 1991, 79-96.

159. Неклюдов, С. За функционално-семантичната природа на знака в повествователния фолклор. // Семиотика. Материя на мисълта. С., 1991.

160. Неклюдов, С. О кривом оборотне. // Проблемы славянской этнографии. Л., 1969.

161. Нестле, В. Мит и логос. // Мит и философия. С., 1991, 58-79.

162. Нидерман, Й. Към историята на понятието култура. // Култура, 1989, № 6, 87-94.

163. Нойман, З. Анекдотът и вицът като средства за социална изява (Бележки върху проблематиката на изследването на анекдота и вица). // Смехът във фолклора(Проблеми на българския фолклор, т. 7). С., 1987.

164. Осорио, М. Клод Леви-Стросс. Интервью. // Курьер ЮНЕСКО. 1990.

165. Очерки социальной антропологии. С.-П., 1995.

166. Палевин, В. Зомбификацията. Опит за сравнителна антропология. // Факел, 1997, № 5, 191.

167. Паремиологические исследования. М., 1984.

168. Паремиологический сборник. М., 1978.

169. Парсънз, Т. Общетеоретические проблемы социологии. // Социология сегодня. М., 1965.

170. Парсънз, Т. Теоретични ориентации. // Социологически проблеми, 1988, № 1.

171. Парсънс, Т. Социализацията на детето и интернализирането на социални ценностни ориентации. Структура на базовата личност. // Социология на личността. С., 1990.

172. Пермяков, Г. К вопросу о структуре паремиологического фонда. // Типологические исследования по фольклору. М., 1975, 247-274.

173. Печеи, А. Качеството човек. С., 1987.

174. Попър, К. Отворено общество. С., 1992.

175. Проблемы типологии в этнографии. М., 1970.

176. Проп, Вл. Исторически корени на вълшебната приказка. С.1996.

177. Проп, Вл. Морфология на приказката. С., 1995.

178. Пропп, Вл. Принципи класификации фольклорных жанров. // Советская этнография, 1964, № 4, 146-154.

179. Проп, Вл. Фольклор и действительность. М., 1976.

180. Псатас, Дж. Етнометодологията като феноменологичен подход в социалните науки. // Социологически проблеми, 1993, № 2.

181. Путилов, Б. Н. Методология сравнительного изучения фольклора. Л., 1976.

182. Путилов, Б. Н. Мотив как сюжетообразующий элемент. // Типологические исследования по фольклору. М., 1975, 141-155.

183. Пути развития зарубежной этнологии. М., 1983.

184. Ризман, Д. Типове характери и общество. // Социология на личността. С., 1990.

185. Рикерт, Г. Науки о природе и науки о культуре. // СПб, 1911.

186. Рикерт, Г. Ценности жизни и культурные ценности. // Логос, 1912-1913, № 1.

187. Рикерт, П. Человек как предмет философии. // Вопросы философии, 1989, № 2.

188. Рикьор, П. Митът като носител на нови светове. // Литературен вестник, 28.03.1996-02.04.1996.

189. Рикьор, П. Повествовательная идентичность. // Герменевтика. Этика. Политика. М., 1995.

190. Рикьор, П. Теория на интерпретацията. // Бюлетин на СБП, 1988, № 5-6.

191. Рот, Кл. За прехода между устност и писменост и развитието на българската популярна литература. // Втори международен конгрес по българистика (Доклади). т. 15 (Фолклор), С., 1988, 263-271.

192. Рот, Ю.; Рот, Кл. Форми, сюжети и жанрове на българската народна литература. // Български фолклор, 1985, № 2.

193. Сартр, Ж.-П. Екзистенциализмът е хуманизъм. // Философска мисъл, 1989, № 4.

194. Сегал, Д. М. О современной культурной антропологии. // Вопросы философии, 1969, № 9.

195. Славянский и балканский фольклор. Верования, текст, ритуал. М., 1994.

196. Славянский и балканский фольклор. Генезис, архаика, традиции. М., 1978.

197. Социо-логос: социология, антропология, метафизика. М., 1991.

198. Стеблин-Каменский, М. И. Миф. Л., 1976.

199. Стоун, Л. Възраждането на повествованието: размисли за новата и за старата история. // Историци за историята. С., 1988, 357.

200. Тэрнер, В. Символ и ритуал. М., 1983.

201. Тинянов, Ю.Литературният факт. // Факел, 1985, № 6, 132-144.

202. Тодоров, Цв. България във Франция. // Летература, 1995, № 9, 18-23.

203. Тодоров, Цв. Добре темпериран хуманизъм. // Съвременник, 1990, № 1, 367-378.

204. Тодоров, Цв. Живот с другите. Опит по обща антропология. С., 1998.

205. Тодоров, Цв. Понятието литература. // Език и литература, 1997, № 1-2, 54-63.

206. Тодоров, Цв. Три възгледа за поетическия език. // Литературна мисъл, 1982, № 4.

207. Тодоров, Цв. Хората-разкази. Повествователни трансформации. // Тодоров, Цв. Поетикана прозата. С., 1985, 136-153.

208. Тодоров, Цв. Човекът без корен. // Факел, 1997, № 1-2, 71.

209. Тойнби, А. Изследване на историята. // Социологически проблеми, 1986, № 1.

210. Токарев, С. А. История зарубежной этнографии. М., 1978.

211. Токарев, С. А. Обряды и мифи. // Мифи народов мира. М. 1982, 235-237.

212. Токарев, С. А. Ранние форми религии и их развитие. М., 1964.

213. Токарев, С. А. Что такое мифология. // Вопросы истории религии и атеизма. вып. 10, М., 1962.

214. Толстой, Н. Из граматиката на славянските обреди. // АВС на етнологията. т. 2, С., 1999, 465-483.

215. Тома от Аквино. За човека. С., 1995.

216. Томас, У. Д. Фолклор. // Български фолклор, 1985, № 1, 81-85.

217. Топоров, В. Н. Об одном способе сохранения традиции в времени: имя собственное в мифопоетическом аспекте. // Проблемы славянской этнографии. М., 1979.

218. Топоров, В. Н. О ритуале. Введение в проблематику. // Архаический ритуал в фольклорных и реннелитературных памятниках. М., 1988, 7-61.

219. Тьониес, Ф. Общност и общество. // Социологически проблеми, 1987, № 4, 98-110.

220. Уайт, Л. Науката за културата. С., 1988.

221. Уайт, Х. Метаистория. Европейското историческо въображение през ХІХ век. // Език и литература, 1997, № 1-2, 5-52.

222. Уайт, Х. Новият историзъм в американските литературни изследвания. // Литература, 1996, № 1, 42-58.

223. Уебър, Ю. Апокалипсиси. Пророчества, култове и миленаризъм през вековете. С., 1999.

224. Фаст, Дж. Езикът на тялото. С., 1993.

225. Фаулър, Р. Речник на съвременните литературни термини. С., 1993.

226. Фойербах, Л. Избрани произведения. т. 2, С., 1958.

227. Фойт, В.За комуникативната система на фолклорните жанрове. // Български фолклор, 1978, № 3, 40-55.

228. Фольклор и действительность. Избранные статьи. М., 1976.

229. Фольклор и этнография. Л., 1970.

230. Фольклор и историческая этнография. М., 1983.

231. Фрай, Н. Анатомия на критиката. С., 1987.

232. Фрай, Н. Великият код. Библията и литературата. С., 1993.

233. Франк, С. Реалност и човек. Метафизика на човешкото битие. С., 1992.

234. Франсиз, Д.; Шерък, У. Предизвикателствата на етнометодологията. // Социологически проблеми, 1993, № 2.

235. Фрейд, З. Будущее одной иллюзии. // Вопросы философии, 1988, № 8.

236. Фрейзър, Дж. Златната клонка. С., 1984.

237. Фрейзър, Дж. Фолклорът в Стария завет. С., 1989.

238. Фройд, З. Ерос и култура. С., 1991.

239. Фройд, З. Тотем и табу. С., 1991.

240. Фуко, М. Науките за човека. Човекът и неговите двойници. // Фуко, М. Думите и нещата. Археология на хуманитарните науки. С., 1992.

241. Фуко, М. Що е автор? // Литературен вестник, 1991, №19-20-21.

242. Хабермас, Ю. Понятие индивидуальности. // Вопросы философии, 1989, № 2.

243. Хайдегер, М. За хуманизма. // Хайдегер, М. Същности. С., 1993

244. Хайдегер, М. Цоликонски семинар от 23.11.1965 г. // Философска мисъл, 1989, № 8.

245. Хайдегер, М. Що е метафизика? // Философска мисъл, 1983, № 5.

246. Хартман, А. Към културологичния анализ на дискурса. // Български фолклор, 1993, № 3, 86-89.

247. Хобс, Т. За тялото. С., 1980.

248. Хопал, М. Етносемиотиката – възникване, проблеми, перспективи. // Български фолклор, 1984, № 1, 13-29.

249. Хумболдт, В. фон. Язык и философия культуры. М., 1985.

250. Хусерл, Е. Идеята за феноменологията. С., 1992.

251. Хусерл, Е.Феноменологията. // Философска мисъл, 1983, № 1.

252. Хюм, Д. Трактат за човешката природа. С., 1986.

253. Человек в системе наук. М., 1989.

254. Человек и культура: критика антропоцентризма. М., 1995.

255. Чистов, К. В. К вопросу о принципах класификации жанров народной прозы. // VІІ Международный конгресс антропологических и этнографических наук. М., 1964.

256. Чистов, К. В. Традиция, традиционные общества и проблема варьирования. // Советская этнография, 1981, № 2.

257. Чухина, Л. Человек и его ценностный мир в феноменологической философии М. Шелера. // Шелер, М. Избранные произведения. М., 1994, 378-398.

258. Шарден, П. Човешкият феномен. С., 1994.

259. Шелер, М. Мястото на човека в космоса. С., 1991.

260. Шпенглер, О. Залезът на Запада. т. 1-2, С., 1995.

261. Шютц, А. Тирезий или за нашето познание за бъдещи събития. // Социология на личността. С., 1990.

262. Шютц, А. Две есета по социална психология: Чужденецът. Завръщащият се у дома. // Служебен бюлетин на СБП, 1984, № 6, 65-89.

263. Юнг, К. Г. Архетип и символ. М., 1991.

264. Юнг, К. Г. Архетипове на колективното несъзнавано. // Юнг, К.Г. Избрано. т. 2, Пл., 1993, 142-195.

265. Юнг, К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного. // Вопросы философии, 1988, № 1.

266. Юнг, К. Г. Об отношении аналитической психологии к поетико-художественному творчеству. // Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ-ХХ вв. Трактаты, статьи, эссе. М., 1987, 214-231.

227. Юнг, К. Г. Изследвания върху символиката на цялостната личност. Пл., 1995.

228. Якобсон, Р. Структура на последното Ботево стихотворение. // Език и литература, 1961, № 2.

­

Забел.: Текстът се публикува за първи път в etopia.

­

Advertisements

2 thoughts on “Библиография по словесен фолклор ІІ

  1. Юлия Йорданова Автор

    Благодаря за коментара, „натурална козметика“!
    Мисля, че не е излишно да архивираме професионалния си опит – пътеките, по които сме вървели: проправяйки, отъпквайки, потъпвайки ги…
    Освен това – да не забравяме ценни четива от миналото! Голяма част са в основата на днешните.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s