Архив на: juliajordan

За juliajordan

доктор по българска литература, главен асистент по книгоиздаване, редактор на сп. "Фотобюлетин"

Заповеди към детските поети

Или 15 правила за писане на поезия за деца от предучилищна възраст

(Из монографията „От две до пет“ на Корней Чуковски върху психологията и реториката на детската реч)

etopia

­

(Корней Чуковски – 1882-1969)­­


 

Поетически похвати, които са задължителни за детските поети:

П ъ р в а   з а п о в е д : наличие на конкретни образи. – Проверка: Ако художникът се затруднява да илюстрира стиховете, значи те са негодни за деца.

В т о р а   з а п о в е д : бърза смяна на образите. – Проверка: Ако художникът успява да направи само една рисунка на цяла страница стихове, значи те са излишни.

Т р е т а   з а п о в е д : звучна напевност, т.е. стиховете на поета трябва да се родеят със стиховете, създавани от самите деца (т. нар. „екикики“).  – Проверка: Ако не може да се танцува на стиховете, значи не стават.

Ч е т в ъ р т а   з а п о в е д : подвижност и променливост на ритъма чрез бърза смяна на стихотворната стъпка. – Проверка: Ако стихът върви в един и същи ритъм, той е монотонен и провлачен, а значи и скучен за децата.

П е т а   з а п о в е д : използване на повече вокали за сметка на консонантите. – Проверка: Вижте преработката на стиховете, която незабелязано за себе си извършва детето, и се поучете от него, откривайки, че то обикновено изпуска струпването на съгласни или пък вмята гласни звукове между струпани съгласни.

Ш е с т а   з а п о в е д : римите трябва да бъдат разположени на най-близко разстояние една от друга, обикновено в съседна рима. – Проверка: Детето много по-трудно възприема стиховете, чиито рими не са съседни, просто не ги долавя.

С е д м а   з а п о в е д : думите, които се римуват в детските стихове, трябва да бъдат главни носители на смисъла на цялата фраза. – Проверка: Прикрийте с длан лявата половина на страницата и се опитайте само по дясната половина, сиреч по оная, в която са съсредоточени римите, да отгатнете съдържанието на стиховете. Ако това не ви се удава, значи не са сполучливи.

О с м а   з а п о в е д : всеки стих трябва да бъде завършено синтактично цяло, т.е. самостоятелна фраза. – Проверка: Детските стихове не допускат никакви вътрешни паузи (анжамбани), в противен случай се нарушава напевността.

Д е в е т а   з а п о в е д : стиховете не трябва да се претрупват с прилагателни. – Проверка: За децата многото епитети са мъртвило и скука. А щом е така, трябва да се използват повече глаголи и колкото се може по-малко прилагателни.

Д е с е т а   з а п о в е д : преобладаващ ритъм в детските стихове трябва да бъде хореят (двусрична стихотворна стъпка с първа ударена и втора неударена сричка). – Проверка: Такъв е обикновено ритъмът на стиховете, създавани от самите деца (стиховете „екикики“).

Е д и н а д е с е т а   з а п о в е д : стиховете трябва да бъдат игрови, т.е. да предлагат звукови или словесни игри, да са като словесни играчки. – Проверка: Децата се смеят на игрословиците, защото правилните форми на тия думи вече са успели да се утвърдят в съзнанието им.

Д в а н а д е с е т а   з а п о в е д : предучилищните стихове трябва да бъдат създавани за четене на глас пред големи детски групи, т.е. детските стихове трябва да притежават качеството сценичност. – Проверка: Ако не са подходящи за изпълнение на сцена, значи не струват.

Т р и н а д е с е т а   з а п о в е д : поезията за деца трябва да бъде поезия и за възрастни. – Проверка: Ако стихът звучи нелепо за възрастните, значи е такъв и за децата.

Ч е т и р и н а д е с е т а   з а п о в е д : в стиховете си не толкова ние трябва да се приспособяваме към детето, колкото да приспособяваме него към себе си, към своите „възрастни“ чувства и мисли. – Проверка: Ако не правим това, по-добре да се откажем от ролята си на възпитатели.

П е т н а д е с е т а   з а п о в е д : трябва постепенно да нарушаваме някои от посочените заповеди, та чрез постепенно усложняване на поетическата форма напълно да подготвим детето да възприеме изкуството на великите поети. – Проверка: Поетиката на поезията за деца е част от поетиката на поезията за възрастни. 

­