Архив на категория: Литературознание

Заповеди към детските поети

Или 15 правила за писане на поезия за деца от предучилищна възраст

(Из монографията „От две до пет“ на Корней Чуковски върху психологията и реториката на детската реч)

etopia

­

(Корней Чуковски – 1882-1969)­­


 

Поетически похвати, които са задължителни за детските поети:

П ъ р в а   з а п о в е д : наличие на конкретни образи. – Проверка: Ако художникът се затруднява да илюстрира стиховете, значи те са негодни за деца.

В т о р а   з а п о в е д : бърза смяна на образите. – Проверка: Ако художникът успява да направи само една рисунка на цяла страница стихове, значи те са излишни.

Т р е т а   з а п о в е д : звучна напевност, т.е. стиховете на поета трябва да се родеят със стиховете, създавани от самите деца (т. нар. „екикики“).  – Проверка: Ако не може да се танцува на стиховете, значи не стават.

Ч е т в ъ р т а   з а п о в е д : подвижност и променливост на ритъма чрез бърза смяна на стихотворната стъпка. – Проверка: Ако стихът върви в един и същи ритъм, той е монотонен и провлачен, а значи и скучен за децата.

П е т а   з а п о в е д : използване на повече вокали за сметка на консонантите. – Проверка: Вижте преработката на стиховете, която незабелязано за себе си извършва детето, и се поучете от него, откривайки, че то обикновено изпуска струпването на съгласни или пък вмята гласни звукове между струпани съгласни.

Ш е с т а   з а п о в е д : римите трябва да бъдат разположени на най-близко разстояние една от друга, обикновено в съседна рима. – Проверка: Детето много по-трудно възприема стиховете, чиито рими не са съседни, просто не ги долавя.

С е д м а   з а п о в е д : думите, които се римуват в детските стихове, трябва да бъдат главни носители на смисъла на цялата фраза. – Проверка: Прикрийте с длан лявата половина на страницата и се опитайте само по дясната половина, сиреч по оная, в която са съсредоточени римите, да отгатнете съдържанието на стиховете. Ако това не ви се удава, значи не са сполучливи.

О с м а   з а п о в е д : всеки стих трябва да бъде завършено синтактично цяло, т.е. самостоятелна фраза. – Проверка: Детските стихове не допускат никакви вътрешни паузи (анжамбани), в противен случай се нарушава напевността.

Д е в е т а   з а п о в е д : стиховете не трябва да се претрупват с прилагателни. – Проверка: За децата многото епитети са мъртвило и скука. А щом е така, трябва да се използват повече глаголи и колкото се може по-малко прилагателни.

Д е с е т а   з а п о в е д : преобладаващ ритъм в детските стихове трябва да бъде хореят (двусрична стихотворна стъпка с първа ударена и втора неударена сричка). – Проверка: Такъв е обикновено ритъмът на стиховете, създавани от самите деца (стиховете „екикики“).

Е д и н а д е с е т а   з а п о в е д : стиховете трябва да бъдат игрови, т.е. да предлагат звукови или словесни игри, да са като словесни играчки. – Проверка: Децата се смеят на игрословиците, защото правилните форми на тия думи вече са успели да се утвърдят в съзнанието им.

Д в а н а д е с е т а   з а п о в е д : предучилищните стихове трябва да бъдат създавани за четене на глас пред големи детски групи, т.е. детските стихове трябва да притежават качеството сценичност. – Проверка: Ако не са подходящи за изпълнение на сцена, значи не струват.

Т р и н а д е с е т а   з а п о в е д : поезията за деца трябва да бъде поезия и за възрастни. – Проверка: Ако стихът звучи нелепо за възрастните, значи е такъв и за децата.

Ч е т и р и н а д е с е т а   з а п о в е д : в стиховете си не толкова ние трябва да се приспособяваме към детето, колкото да приспособяваме него към себе си, към своите „възрастни“ чувства и мисли. – Проверка: Ако не правим това, по-добре да се откажем от ролята си на възпитатели.

П е т н а д е с е т а   з а п о в е д : трябва постепенно да нарушаваме някои от посочените заповеди, та чрез постепенно усложняване на поетическата форма напълно да подготвим детето да възприеме изкуството на великите поети. – Проверка: Поетиката на поезията за деца е част от поетиката на поезията за възрастни. 

­