Архив на категория: Фотографика

Отзив

на дисертационен труд на Антоан Божинов на тема „Субективен документализъм в българската фотография (1970-1991 г.)“ при вътрешната му защита във ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски“ през юни 2017 г.

Юлия Йорданова-Панчева

­

© Антоан Божинов – „Социални домове“ (1987-1991 г.)

­

          Като член на катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“, в която се преподава пресфотография, като автор на няколко статии по фотографски теми и като редактор на сп. „Фотобюлетин“ бих искала да взема отношение към труда на докторанта Антоан Божинов и да го препоръчам за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

          Приветствам появата на този ръкопис, който ни предлага Антоан Божинов върху българската фотография и по-специално върху нейните жанрови и стилови колебания през определен период от нейната история. Това е необичаен труд в българския академичен живот досега по няколко причини. Има още