Преподаване

­

Във висши учебни заведения

Факултет по журналистика и масова комуникация в СУ „Св. Климент Охридски“ – катедра „Печат и книгоиздаване“ (октомври 2011 г. – досега)

Редовен преподавател в специалност „Книгоиздаване“

„Детско книгоиздаване“ – редовно обучение на студенти-бакалаври (ІV курс) в специалност „Книгоиздаване“.

„Електронни книги“ – редовно обучение на студенти-бакалаври (ІV курс) в специалност „Книгоиздаване“.

„Публикуване на литература в интернет“ – задочно обучение на студенти-магистри (І курс) в специалност „Книгоиздаване“.

„Социология на книгата“ – редовно обучение на студенти-бакалаври (ІІІ курс) в специалност „Книгоиздаване“.

Департамент за информация и усъвършенстване на учители в СУ „Св. Климент Охридски“ – катедра „Предучилищно и начално образование“ (декември 2005 г. – септември 2011 г.)

Редовен преподавател по „Методика на обучението по български език и литература“

„Апробиране на техники за проверка и оценяване на резултатите от обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен“ – кариерно образование на начални учители за придобиване на ІІ ПКС.

„Българска етнография“ – обучение на учители, студенти и ученици от български общности в чужбина.

„Българска литература и художествено слово. Връзки с европейския литературен и културен процес“ – обучение на учители, студенти и ученици от български общности в чужбина.

„Етническо пространство в България. Обичайно-обредна система  у българи, турци и роми“ – продължаващо образование на детски учители в мултиетническа среда.

„Етнопедагогика (традиционни модели на педагогическо взаимодействие)“ – кариерно образование на детски учители за придобиване на ІІІ професионално-квалификационна степен.

„Изучаване на българска художествена литература в чужда езикова среда“ – обучение на учители, студенти и ученици от български общности в чужбина.

„Модернизация на образователния процес по български език и литература в началния етап на основната образователна степен“ – кариерно образование на начални учители за придобиване на ІІІ професионално-квалификационна степен.

„Музеят в обучението по литература в началния етап на основната образователна степен“ – продължаващо образование на начални учители.

„Музеят в обучението по литература в основна и средна образователна степен“ – продължаващо образование на учители по български език и литература.

„Обновяване на съдържанието, организацията и структурата на урока по български език и литература в началния етап на основната образователна степен“ – кариерно образование на начални учители за придобиване на V професионално-квалификационна степен.

“Педагогически технологии по мултиетническо образование в предучилищна възраст (в контекста на подготовката на детето за училище по образователно направление “Български език и литература за деца”) –  продължаващо образование на детски учители.

„Педагогическа технология по български език и художествена информация чрез  литература за деца“ –  кариерно образование на помощник-възпитатели в детски градини за придобиване на ІІІ професионално-квалификационна степен.

„Празнична и ежедневна култура в българската народна традиция (семеен и природен календар, трудови и празнични практики, словесен обреден и битов фолклор)“ – кариерно образование на детски учители за придобиване на ІІІ професионално-квалификационна степен.

„Педагогически техники за стимулиране на образно-емоционалното възприемане на литературно-художествено произведение във ІІ–ІV клас“ – продължаващо образование на начални учители.

„Съвременни методически постановки на обучението по български език и литература в началния етап на 0сновната образователна степен“ – кариерно образование на начални учители за придобиване на ІV професионално-квалификационна степен.

„Съвременни подходи към художествения текст и техники на обучение за развиване на разбиращото четене във ІІ–ІV клас“ – продължаващо образование на начални учители.

„Съвременни тенденции в обучението по литература“ – кариерно образование на учители по български език и литература за придобиване на ІІІ професионално-квалификационна степен.

„Създаване и апробиране на иновационни педагогически технологии и техники на обучение по български език и литература в началния етап на основната образователна степен“ – кариерно образование на начални учители за придобиване на І професионално-квалификационна степен.

Факултет по славянски филологии в СУ „Св. Климент Охридски“ – Катедра „Българска литература“ (октомври 1999 – януари 2000 г.)

Редовен докторант и хоноруван асистент по „Български фолклор“

„Социокултурна антропология. Български фолклор“ – редовно обучение на студенти-бакалаври (І курс) от специалност „Българска филология“.

­

В средни учебни заведения

7 СОУ „Св. Седмочисленици“, София – методическо обединение по „Български език и литература“ (септември 2001 г. – ноември 2005 г.)

Редовен учител по „Български език и литература“ в гимназиален етап

„Български език и литература“ (Задължителна подготовка) – гимназиален етап на средна образователна степен.

„Литературна творба и читателски проекции“ (Задължително избираема подготовка) – гимназиален етап на средна образователна степен.

­

В други институции и организации

Обединение „Кариера 2020“ (септември, октомври 2013 г.)

Обучител на учители и възпитатели

„Публично представяне на социалния статус на учителя  / възпитателя чрез портфолио“

„Управление на образователната институция – планиране и организация“

„Лидерската роля на учителя / възпитателя за промяна и развитие на съвременната образователна институция“

Дружество за обучение на педагогически специалисти за работа в интеркултурна среда (юли, ноември 2013 г.)

Неключов експерт за педагогически специалисти

„Социокултурна компетентност на учителя“

„Етнопедагогически и етнопсихологически модели за образование в интеркултурна среда“

„Педагогически и частнодидактически технологии с приоритет на билингвалнии на форми на взаимодействие с ученика в интеркултурна среда“

„Етнопедагогически модели на взаимодействие семейство – образователна институция

Иновационен център за  обучение (юли-август 2013 г.)

Обучител на учители

„Формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда“ (гр. Плевен)

Фирма „Опус Адвъртайзинг“ (октомври 2012 г.)

Експерт и автор

„Концепция за разработване на методология за кариерно развитие на млади учени за професионална реализация (краткосрочна или постоянна) в практиката и науката“

НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кричим (юни 2011 г.)

Обучител на начални учители

„Стимулиране на образно-емоционалното възприемане на литературно-художествено произведение във ІІ, ІІІ и ІV клас“

Тестов и учебен център „Бултест Стандарт“ (октомври 2009 г.)

Неключов експерт за начални учители

„Специфика на учебните задачи по литература с оглед на обучението в начална училищна степен“

„Качествена оценка на тестови задачи по български език и литература за външно оценяване в ІV клас“

СОУ „Паисий Хилендарски“, гр. Върбица (юни 2009 г.)

Обучител на учители

„Управление на многообразието“ в рамките на Школа за учители

Център за професионално обучение „Просперитет ХХІ век“ (април 2008 г.)

Обучител на помощник-възпитатели

„Педагогически технологии по Български език“

­