Разработки

­

Авторски изследвания

­

Лицата на раз-пол-овения човек в изследването на социопола в Еврейската библия от Милена Кирова – разработка за юбилейна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дфн Милена Кирова, 2018 г.

Дигитализираната „Алиса“ (Поглед върху „Алиса в дигиталния свят“ от Алберт Бенбасат) – разработка за Академични четения „Между кориците и отвъд тях“, посветени на 65-годишнината на проф. д-р Алберт Бенбасат, 2016 г.

Литературната награда като антикризисна мярка в книгоиздаването (Върху един пример от историята на българската литература) – разработка за Национален научен семинар „Книгоиздаване по време на криза“, посветен на 15-годишнината от създаването на специалност „Книгоиздаване“ във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“, 2013 г.

Столичният кмет инж. Иван Иванов (1934-1944 г.) в подкрепа на литературата, живописта и фотографията на тема „София“ – разработка по случай учредяването на награда „Инж. Иван Иванов: София в слово, образи и звуци“ от фондация „Стефан Нойков“, 2013 г.

Методология за кариерно развитие на млади учени за професионална реализация (краткосрочна и постоянна) в практиката и науката – разработка в съавторство със Соня Карабельова и Мирена Легурска по проект „Наука и бизнес“ на МОМН, 2012 г.

Проф. д-р Иван Шишманов – литерарпедагогът (Възгледите на проф. д-р Иван Шишманов за литературното образование) – разработка за юбилейна научно-педагогическа конференция по проблеми на народната традиционна култура и образованието по повод 150 г. от рождението на проф. д-р Иван Шишманов и 40 г. от създаването на НЕПС „Проф. д-р Иван Шишманов“, 2012 г.

Одийна военна лирика в българския периодичен печат от края на Втората световна война (Върху примера на поезията за кап. Димитър Списаревски) – разработка за международна конференция „Езиците на културата” на катедра „Културология“ в ЮЗУ „Неофит Рилски” по случай 35-годишнина на университета и юбилей на проф. дфн Надежда Драгова, 2011 г.

Публикуване и публичност на литературата във виртуалното пространство – разработка за национален научен семинар „Книгата във виртуалния свят” на катедра „Печат и книгоиздаване” във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски”, 2010 г.

Веселите чудовища на Балканите – разработка за кръгла маса „Образът на Балканите в българското документално кино” на ЮЗУ „Неофит Рилски”, 2009 г.

Изгубените: бесарабските българи през погледа на списание “Нация и политика” от 30-те години на ХХ век – разработка за международна научно-практическа конференция “Българите в Молдова и Украйна – език, литература, история, култура, образование” на ДИУУ в СУ „Св. Климент Охридски“, 2008 г.

Седемте смъртни гряха на книголюбието – разработка за национална кръгла маса “Книга и комуникация – от идеята до интерпретацията” по случай 15-годишнина на УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, 2007 г.

Житие на етнографа (Принос към опознаването на Димитър Маринов)разработка за международна конференция “Малката Света гора” на катедра „Кирилометодиевистика“ в СУ “Св. Климент Охридски”, 2004 г.

Алтернативният герой (Поглед върху “Странник” от Хр. Ботев) – свободна разработка, 2003 г.

Полемични полета (Михаил Арнаудов – Димитър Маринов) – разработка по случай 125-годишнина от рождението на Михаил Арнаудов, чествана от Институт по фолклор и Институт по литература при БАН, 2003 г.

Раждането на бащата (Размишление върху “Дъщерята на Йефтая” от Е. Попдимитров) – разработка по случай 100-годишнина от рождението на Емануил Попдимитров, чествана в българските Западни покрайнини, 2003 г.

Традиционни образи на Своето и Чуждото в новата българска литература – дисертация с научен ръководител доц. д-р Йорданка Холевич и консултант проф. дфн Милена Кирова, 2003 г.

Учителският хабитус тук и сега (BG’03) – разработка за ежегоден колегиум по възрожденска литература на секция “Литература на Българското възраждане” в Институт за литература при БАН, 2003 г.

Литературни легенди – втори стазим (Текст за Петър Динеков) – разработка за международен научен колоквиум по случай 40 г. Летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти в СУ “Св. Климент Охридски”, 2002 г.

„През чумавото“ от Йордан Йовков – енигмата на греха – свободна разработка, 2002 г.

Хуманитарният интелект на “своя и “чужда” земя (Бележки върху Цветан Тодоров) – разработка за международен интердисциплинарен научно-методологически семинар-обединение “Проблеми на художественото време, пространство, ритъм” на Лвовски национален университет “Ив. Франко”, Донецки национален университет, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” и ПУ “Паисий Хилендарски”, 2002 г.

Вампирът в криво огледало: зомби – разработка за международна конференция “Да живееш с демони (Между ангели и демони)” на катедра „Кирилометодиевистика“ в СУ “Св. Климент Охридски”, 2001 г.

Херменевтика на националното (Опит върху “Документален разказ на воеводката Беца” от Константин Павлов)” – разработка за V ежегодна майска конференция “Коментар, интерпретация, възможности за четене” на ФСлФ в СУ “Св. Климент Охридски”, 2000 г.

Rhapsody in Blue: Българският литературен проект на Америка – разработка за международна конференция “Да мислим Другото – образи, стереотипи, кризи. ХVІІІ-ХХ в.” на ФСлФ в СУ “Св. Климент Охридски”, 2000 г.

Боян Магьосника – медийният му образ между историята и литературата – разработка за ІV ежегодна майска конференция “Краят на века – носталгии, раздели и надежди” на ФСлФ в СУ “Св. Климент Охридски”, 1999 г.

Български народни традиционни празници – подбор и описание от календарните. Международни празници в българския празничен календар – подбор и описание. Образователно-игрови задачи – приложение към е-проект “Календар”, 1998 г.

Метафори и метаморфози на идентичността (Мотивът за оживелия мъртвец в българския фолклор и литература: народната песен “Лазар и Петкана”, “Чумави” на П.П. Славейков, “През чумавото” на Й. Йовков, “Железният светилник” на Д. Талев) – разработка за ІІІ ежегодна майска конференция “Идентичност и другост в българското културно пространство” на ФСлФ в СУ “Св. Климент Охридски” , 1998 г.

Отечества любезни… (Етюд върху един поетически диалог на Елин Пелин и Иван Вазов) – разработка за юбилейна конференция “Началата на литературата” по случай 100 г. катедра „Българска литература“ във ФСлФ на СУ “Св. Климент Охридски”,  1998 г. 

Бъдещето на хуманитарните науки – разработка за конкурс на Департамент по нова българистика на НБУ, 1997 г.

Да бъдеш идентичен – свободна разработка, 1997 г.

Фолклор и масова култура (Опит за интерпретативна антропология на популярната култура) – дипломна работа с научен ръководител доц. д-р Йорданка Холевич, 1996 г.

Литературният журнализъм (Анализ на изобразителната политика на вестник “Литературен форум”) – курсова работа по „Образна журналистика“, 1996 г.

“Други свят” на “този свят” (Сравнителен анализ на стихотворенията “Не си виновна ти” от Пейо Яворов и “И в този час, когато с протяжна безнадеждност” от Гео Милев) – курсова работа по „Теория на литературата“, 1995 г.

Поетическият летопис на Вапцаров – курсова работа по „Литературознание“, 1995 г.

Рецензията на реклами – курсова работа по „Журналистически жанрове в печата“, 1995 г.

Творчеството на Светослав Минков в литературните занятия на съвременното българско училище – една методическа хипотеза – курсова работа по „Методика на обучението по литература“, 1995 г.

Апокрифът под манастирската лоза (Сравнителен анализ на повествователните цикли “Апокрифи” на Карел Чапек и “Под манастирската лоза” на Елин Пелин) – свободна разработка, 1994 г.

Маската на мига (Сравнителен анализ на стихотворенията “Маска” от Пейо Яворов и “Миг” от Димчо Дебелянов) – курсова работа по „Съвременна българска литература“, 1994 г.

Разбраното за “Криворазбраната цивилизация” на Добри Войников – курсова работа по „Българска възрожденска литература“, 1993 г.

Стиховедски анализ на “Горчиво кафе” от Христо Смирненски – курсова работа по „Стихознание“, 1993 г.

Стиховедски анализ на “Сняг” от Атанас Далчев – курсова работа по „Стихознание“, 1993 г.

­