Визитка

Лични данни

­­

­

Юлия Здравкова Йорданова-Панчева: родена на 09.08.1972 г. в гр. София.

­

Професионален път

2013 г. – досега – редактор на списание „Фотобюлетин“, периодично издание за фотография на сдружение „Българско фотографско общество“.

2013 г. – обучител на новоназначени учители и възпитатели по проект на МОМН.

2013 г. – обучител на учители в областта на интеркултурното образование по проект на МОМН.

2013 г. – досега – сътрудник на фондация „Стефан Нойков“.

2012 г. – ключов експерт при разработване на „Методология за кариерно развитие на млади учени за професионална реализация (краткосрочна или постоянна) в практиката и науката“ по проект на МОМН.

2012 г. – досега – член на Българско фотографско общество (БФО).

2011 г. – досега – преподавател в специалност „Книгоиздаване“ на ФЖМК в СУ „Св. Климент Охридски“ (длъжност „главен асистент“).

2011 г. – създател на информационно-образователен сайт „e-Scriptum“ за книгоиздаване, журналистика, литература и фотография.

2010-2011 г. – консултант по архивите на документално-биографичния филм за кап. Димитър Списаревски „Спаич“ (първият летец-камикадзе в Европа през 1943 г.) на режисьорката Адела Пеева.

2009 г. – досега – член на Съюза на българските журналисти (СБЖ), Дружество „АБВ“.

 2008 г. – досега – редактор по „Художествена литература и визуални изкуства“ в електронно списание “Public Republic”.

2008-2009 г. – консултант по архивите на документално-биографичния филм за инж. Иван Иванов “Кметът” (управлявал София от 1934 г. до 1944 г.) на режисьорите Адела Пеева и Антоний Дончев.

2007 г. – досега – редактор по „Музеология“ в електронно списание „LiterNet“.

2006-2007 г. – редактор на списание „Книгите днес“, месечно издание за книгоиздаване и книгоразпространение (2006 г. – редактор, 2007 г. – главен редактор).

2005-2011 г. – преподавател по „Методика на обучението по български език и литература“ в ДИУУ на СУ „Св. Климент Охридски“ на учители по БЕЛ (2005-2006 г. – асистент, 2007 г. – старши асистент, 2008-2011 г. – главен асистент).

2003 г. – автор на дисертация на тема „Традиционни образи на Своето и Чуждото в новата българска литература (Трансформационни аспекти)“ с присъждане на научна и образователна степен „Доктор по българска литература“.

2001-2005 г. – учител по „Български език и литература“ в 7 СОУ „Св. Седмочисленици“ в гр. София (по заместване на тогавашния зам. министър на образованието в сектор средно образование).

2000-2003 г. – свободен докторант по „Българска литература“ в СУ „Св. Климент Охридски“ с научен консултант проф. дфн Милена Кирова.

1999-2000 г. – хоноруван асистент по „Културна антропология и български фолклор“ в специалност „Българска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

1998 г. – консултант по проект „MATCh“, приложение „Holiday Land“.

1997-2000 г. – редовен докторант по „Културна антропология и български фолклор“ в катедра „Българска литература“ на СУ „Св. Климент Охридски“ с научен ръководител доц. д-р Йорданка Холевич.

1996 г. – магистър в специалност „Българска филология“ във ФСлФ и специалност „Пресжурналистика“ във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“.

1995 г. – досега – сътрудник на НЕПС „Проф. д-р Иван Шишманов“ и редактор на сп. „Разковниче“. 

1995-1997 г. – хоноруван редактор в издателство “Тилиа”.

1994-2007 г. – учител по литература на свободна практика.

1991-1996 г. – редовен студент по „Българска филология“ (І специалност) и „Пресжурналистика“ (ІІ специалност) в СУ „Св. Климент Охридски“.

1987-1990 г. – редовен ученик в гимназия с разширено изучаване на испански език 30 ОЕСПУ „Знаме на мира“.

­

Публикациии

В периодични издания за хуманитаристика, култура и художествена литература: „Българска етнология“, „Български език и литература“, „Български фолклор“, „Демократически преглед“, „Език и литература“, „Исторически преглед“, „Книгите днес“, „Култура“, „Литературата“, „Литературен вестник“, „Литературен форум“, „Литературна мисъл“, „Фотобюлетин“.

В научни сборници: „Книгата във виртуалния свят“, С., 2012; “Българите от Молдова и Украйна – език, литература, история, култура и образование”, С., 2009; “Книга и комуникация – от идеята до интерпретацията”, В.Т., 2008; “Ботев. Съвременни интерпретации”, В.Т., 2005; “Inter Angelos Daemonesque. Между ангели и демони”, С., 2005; “Слово i текст. Збiрник наукових статей”, вип. 2, Чернiвцi, 2005; “Българистични студии. Международна българистика”, т. 2, С., 2004; “Йовков. Съвременни интерпретации”, В.Т., 2003; “Iноземна фiлологiя. Украïнський науковий збiрник”, вип. 114, Львiв, 2003; “Да мислим Другото – образи, стереотипи, кризи (ХVІІІ-ХХ в.)”, С., 2001; “Коментар. Интерпретация. Възможности за четене”, С., 2001; “Краят на хилядолетието: носталгии, раздели и надежди”, С., 2000; “Език. Литература. Идентичност”, С., 1999.

В електронни онлайн издания: Liternet; Public-Republic; e-Scriptum и др.

­

Редактиране

Йорданова, Лозинка. „Вихрушки пътя ми измитаха“. Изд. НЕПС „Проф. д-р Иван Шишманов“, София, 2014.

Фотобюлетин (списание на БФО), София, 2013-2017.

„Моята девиза беше…“ (сборник със статии). Изд. НЕПС „Проф. д-р Иван Шишманов“, София, 2013.

e-Scriptum (независимо онлайн издание), 2011-2017.

„Художествена литература и визуални изкуства“ (рубрика на Public-Republic), 2008.

„Музеология“ (рубрика в LiterNet), 2007.

„Книгите днес“ (списание на изд. „Вулкан 4“), София, 2006-2007.

 Йорданова, Лозинка. „Обичани обичаи“ (авторска книга). Изд. „Тилиа“, София, 1996.

Разковниче (списание на НЕПС „Проф. д-р Иван Шишманов“), София, 1995-2017.

­

Участия в проекти

Обучител на младши и новоназначени учители в системата на народната просвета по проект на МОМН – възложител Обединение „Кариера 2020“, 2013 г.

Обучител на учители по „Интеркултурно образование“ по проект на МОМН – възложител „Дружество за обучение на педагогически специалисти за работа в интеркултурна среда“, 2013 г.

Ключов експерт при разработване на „Методология за кариерно развитие на млади учени за професионална реализация (краткосрочна или постоянна) в практиката и науката“ по проект на МОМН – възложител „Опус Адвъртайзинг“ ЕООД, 2012 г.

­

Журирания

Литературен конкурс за авторска приказка на издателство Дъбови листа, 2017 г. – тема „Приказки от деца за деца“, 24.05.2017 г., гр. Варна.

Видеоконкурс на фондация „Стефан Нойков“, НАРД и НМД, 2014 г. – тема Героите на моето поколение, 31.05.2014 г., офис на Фондация „Стефан Нойков“ в София.

Фотоконкурс на биенале „Фодар“, 2013 г. – тема Глокализация, 15.03.2013 г., СУ „Св. Климент Охридски“ – Ректорат.

Видеоконкурс на фондация „Стефан Нойков“ и НМД, 2012 г. – тема „Лицата на насилието през погледа на децата“, 15.12.2012 г., офис на НМД в София.

­

Професионални интереси

История на литературата. Нова и съвременна българска литература.

Културна антропология и теория на масовата култура. Български словесен фолклор.

Изкуствоведска критика: художествена литература, фотография, документално кино.

Методика на обучение по литература. Литературна музеология.

Социология на книгата. Детско книгоиздаване. Публикуване на литература в интернет.

­

Цитирания, позовавания, коментари, споменавания

Кирова, Милена. Думи срещу образ. // Култура, 2013, № 31.

Протохристова, Клео. Проф. Петър Динеков – от академичната фигура към автентичното присъствие. // Спомени и размисли за Петър Динеков. 100 години от рождението му. С., 2010, 73-89.

Христов, Тодор. Диалози върху мълчанието на литературата. // Български език и литература, 2007, № 6, 30.

Новков, Митко. Постмодерният роман и неговият български случай. // Подир сенките на литературата. Цикли и зацикляния. Пл., 2007, 211.

Симова, Живка. Тефтерчето на Юлия в Дон Димят. // Литературен вестник, 2007, № 7, 15.

Христов,  Тодор. За Ролан Барт и фотографията. // LiterNet, 2004, № 7.

Димитрова, Цветелина. Национално честване на 125 години от рождението на акад. Михаил Арнаудов. // Български фолклор, 2004, № 1-2, 190.

Витанова, Мариана. Българистични студии. Международна българистика. т. 2, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2004, 342. // Българска реч, 2004, № 2, 60.

Бояджиева, Стоянка. Мъртвият брат – анализи и тълкувания. // Литературна мисъл, 2004, № 2, 50-51.

Бодаков, Марин. На 21 май, първия ден от Пролетния панаир на книгата… // Култура, 2003, № 22, 2.

Чобанов, Георги. Работя за представянето на българската литература в Интернет. // Критика, 2002, № 4, 42.

Новков, Митко. Постмодерният роман и неговият български случай. // Култура, 2000,  № 18, 9.

Наблюдения по ЛВ. // Литературен вестник, 1998, № 6, 18.

Велева, Мая. Снимката като коментар. // Култура, 1996, № 36, 4.

Василев, Николай. Звезди върху хартиени пагони. // Български писател, 1996, № 27, 4.

­

Награди

2007 г. – ІІ награда в конкурс за есеистика “Цветан Стоянов” на тема “Вечното състезание на Ученика с Учителя” – НДК, Салон на изкуствата, София (ген. дир. на НДК: Христо Друмев; председател на журито: Антон Дончев).

2003 г. – Почетна грамота за Принос в общото дело за разпалване и прослава на родолюбието сред децата и младите хора на България – НЕПС “Проф. д-р Иван Шишманов”, София (председател: Лозинка Йорданова).

2003 г. – ІІІ награда в конкурс за есеистика “Цветан Стоянов” на тема “Неиздадената Книга за българските будители” – НДК, Салон на изкуствата, София (ген. дир. на НДК: Христо Друмев, председател на журито: Антон Дончев).

­

­

Реклами