Визитка

Лични данни

­­

­

Юлия Здравкова Йорданова-Панчева: родена на 09.08.1972 г. в гр. София.

­

Професионален път

2013 г. – досега – редактор на списание „Фотобюлетин“, периодично издание за фотография на сдружение „Българско фотографско общество“.

2013 г. – обучител на новоназначени учители и възпитатели по проект на МОМН.

2013 г. – обучител на учители в областта на интеркултурното образование по проект на МОМН.

2013 г. – досега – сътрудник на фондация „Стефан Нойков“.

2012 г. – ключов експерт при разработване на „Методология за кариерно развитие на млади учени за професионална реализация (краткосрочна или постоянна) в практиката и науката“ по проект на МОМН.

2012 г. – досега – член на Българско фотографско общество (БФО).

2011 г. – досега – преподавател в специалност „Книгоиздаване“ на ФЖМК в СУ „Св. Климент Охридски“ (длъжност „главен асистент“).

2011 г. – създател на информационно-образователен сайт „e-Scriptum“ за книгоиздаване, журналистика, литература и фотография.

2010-2011 г. – консултант по архивите на документално-биографичния филм за кап. Димитър Списаревски „Спаич“ (първият летец-камикадзе в Европа през 1943 г.) на режисьорката Адела Пеева.

2009 г. – досега – член на Съюза на българските журналисти (СБЖ), Дружество „АБВ“.

 2008 г. – досега – редактор по „Художествена литература и визуални изкуства“ в електронно списание “Public Republic”.

2008-2009 г. – консултант по архивите на документално-биографичния филм за инж. Иван Иванов “Кметът” (управлявал София от 1934 г. до 1944 г.) на режисьорите Адела Пеева и Антоний Дончев.

2007 г. – досега – редактор по „Музеология“ в електронно списание „LiterNet“.

2006-2007 г. – редактор на списание „Книгите днес“, месечно издание за книгоиздаване и книгоразпространение (2006 г. – редактор, 2007 г. – главен редактор).

2005-2011 г. – преподавател по „Методика на обучението по български език и литература“ в ДИУУ на СУ „Св. Климент Охридски“ на учители по БЕЛ (2005-2006 г. – асистент, 2007 г. – старши асистент, 2008-2011 г. – главен асистент).

2003 г. – автор на дисертация на тема „Традиционни образи на Своето и Чуждото в новата българска литература (Трансформационни аспекти)“ с присъждане на научна и образователна степен „Доктор по българска литература“.

2001-2005 г. – учител по „Български език и литература“ в 7 СОУ „Св. Седмочисленици“ в гр. София (по заместване на тогавашния зам. министър на образованието в сектор средно образование).

2000-2003 г. – свободен докторант по „Българска литература“ в СУ „Св. Климент Охридски“ с научен консултант проф. дфн Милена Кирова.

1999-2000 г. – хоноруван асистент по „Културна антропология и български фолклор“ в специалност „Българска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

1998 г. – консултант по проект „MATCh“, приложение „Holiday Land“.

1997-2000 г. – редовен докторант по „Културна антропология и български фолклор“ в катедра „Българска литература“ на СУ „Св. Климент Охридски“ с научен ръководител доц. д-р Йорданка Холевич.

1996 г. – магистър в специалност „Българска филология“ във ФСлФ и специалност „Пресжурналистика“ във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“.

1995 г. – досега – сътрудник на НЕПС „Проф. д-р Иван Шишманов“ и редактор на сп. „Разковниче“. 

1995-1997 г. – хоноруван редактор в издателство “Тилиа”.

1994-2007 г. – учител по литература на свободна практика.

1991-1996 г. – редовен студент по „Българска филология“ (І специалност) и „Пресжурналистика“ (ІІ специалност) в СУ „Св. Климент Охридски“.

1987-1990 г. – редовен ученик в гимназия с разширено изучаване на испански език 30 ОЕСПУ „Знаме на мира“.

­

Публикациии

В периодични издания за хуманитаристика, култура и художествена литература: „Българска етнология“, „Български език и литература“, „Български фолклор“, „Демократически преглед“, „Език и литература“, „Исторически преглед“, „Книгите днес“, „Култура“, „Литературата“, „Литературен вестник“, „Литературен форум“, „Литературна мисъл“, „Фотобюлетин“.

В научни сборници: „Книгата във виртуалния свят“, С., 2012; “Българите от Молдова и Украйна – език, литература, история, култура и образование”, С., 2009; “Книга и комуникация – от идеята до интерпретацията”, В.Т., 2008; “Ботев. Съвременни интерпретации”, В.Т., 2005; “Inter Angelos Daemonesque. Между ангели и демони”, С., 2005; “Слово i текст. Збiрник наукових статей”, вип. 2, Чернiвцi, 2005; “Българистични студии. Международна българистика”, т. 2, С., 2004; “Йовков. Съвременни интерпретации”, В.Т., 2003; “Iноземна фiлологiя. Украïнський науковий збiрник”, вип. 114, Львiв, 2003; “Да мислим Другото – образи, стереотипи, кризи (ХVІІІ-ХХ в.)”, С., 2001; “Коментар. Интерпретация. Възможности за четене”, С., 2001; “Краят на хилядолетието: носталгии, раздели и надежди”, С., 2000; “Език. Литература. Идентичност”, С., 1999.

В електронни онлайн издания: Liternet; Public-Republic; e-Scriptum и др.

­

Редактиране

„Между кориците и отвъд тях (Академични четения, посветени на 65-годишнината на проф. д-р Алберт Бенбасат). (под печат)

Йорданова, Лозинка. „Вихрушки пътя ми измитаха“. Изд. НЕПС „Проф. д-р Иван Шишманов“, София, 2014.

Фотобюлетин (списание на БФО), София, 2013-2017.

„Моята девиза беше…“ (сборник със статии). Изд. НЕПС „Проф. д-р Иван Шишманов“, София, 2013.

e-Scriptum (независимо онлайн издание), 2011-2017.

„Художествена литература и визуални изкуства“ (рубрика на Public-Republic), 2008.

„Музеология“ (рубрика в LiterNet), 2007.

„Книгите днес“ (списание на изд. „Вулкан 4“), София, 2006-2007.

 Йорданова, Лозинка. „Обичани обичаи“ (авторска книга). Изд. „Тилиа“, София, 1996.

Разковниче (списание на НЕПС „Проф. д-р Иван Шишманов“), София, 1995-2017.

­

Участия в проекти

Обучител на младши и новоназначени учители в системата на народната просвета по проект на МОМН – възложител Обединение „Кариера 2020“, 2013 г.

Обучител на учители по „Интеркултурно образование“ по проект на МОМН – възложител „Дружество за обучение на педагогически специалисти за работа в интеркултурна среда“, 2013 г.

Ключов експерт при разработване на „Методология за кариерно развитие на млади учени за професионална реализация (краткосрочна или постоянна) в практиката и науката“ по проект на МОМН – възложител „Опус Адвъртайзинг“ ЕООД, 2012 г.

­

Журирания

Литературен конкурс „От деца за деца“ за авторска детска приказка на издателство Дъбови листа, 24.05.2018 г., гр. Варна.

Литературен конкурс „От деца за деца“ за авторска детска приказка на издателство Дъбови листа24.05.2017 г., гр. Варна.

Видеоконкурс на фондация „Стефан Нойков“, НАРД и НМД, 2014 г. – тема Героите на моето поколение, 31.05.2014 г., офис на Фондация „Стефан Нойков“ в София.

Фотоконкурс на биенале „Фодар“, 2013 г. – тема Глокализация, 15.03.2013 г., СУ „Св. Климент Охридски“ – Ректорат.

Видеоконкурс на фондация „Стефан Нойков“ и НМД, 2012 г. – тема „Лицата на насилието през погледа на децата“, 15.12.2012 г., офис на НМД в София.

­

Професионални интереси

История на литературата. Нова и съвременна българска литература.

Културна антропология и теория на масовата култура. Български словесен фолклор.

Изкуствоведска критика: художествена литература, фотография, документално кино.

Методика на обучение по литература. Литературна музеология.

Социология на книгата. Детско книгоиздаване. Публикуване на литература в интернет.

­

Цитирания, позовавания, коментари, споменавания

Кирова, Милена. Думи срещу образ. // Култура, 2013, № 31.

Протохристова, Клео. Проф. Петър Динеков – от академичната фигура към автентичното присъствие. // Спомени и размисли за Петър Динеков. 100 години от рождението му. С., 2010, 73-89.

Христов, Тодор. Диалози върху мълчанието на литературата. // Български език и литература, 2007, № 6, 30.

Новков, Митко. Постмодерният роман и неговият български случай. // Подир сенките на литературата. Цикли и зацикляния. Пл., 2007, 211.

Симова, Живка. Тефтерчето на Юлия в Дон Димят. // Литературен вестник, 2007, № 7, 15.

Христов,  Тодор. За Ролан Барт и фотографията. // LiterNet, 2004, № 7.

Димитрова, Цветелина. Национално честване на 125 години от рождението на акад. Михаил Арнаудов. // Български фолклор, 2004, № 1-2, 190.

Витанова, Мариана. Българистични студии. Международна българистика. т. 2, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2004, 342. // Българска реч, 2004, № 2, 60.

Бояджиева, Стоянка. Мъртвият брат – анализи и тълкувания. // Литературна мисъл, 2004, № 2, 50-51.

Бодаков, Марин. На 21 май, първия ден от Пролетния панаир на книгата… // Култура, 2003, № 22, 2.

Чобанов, Георги. Работя за представянето на българската литература в Интернет. // Критика, 2002, № 4, 42.

Новков, Митко. Постмодерният роман и неговият български случай. // Култура, 2000,  № 18, 9.

Наблюдения по ЛВ. // Литературен вестник, 1998, № 6, 18.

Велева, Мая. Снимката като коментар. // Култура, 1996, № 36, 4.

Василев, Николай. Звезди върху хартиени пагони. // Български писател, 1996, № 27, 4.

­

Награди

2007 г. – ІІ награда в конкурс за есеистика “Цветан Стоянов” на тема “Вечното състезание на Ученика с Учителя” – НДК, Салон на изкуствата, София (ген. дир. на НДК: Христо Друмев; председател на журито: Антон Дончев).

2003 г. – Почетна грамота за Принос в общото дело за разпалване и прослава на родолюбието сред децата и младите хора на България – НЕПС “Проф. д-р Иван Шишманов”, София (председател: Лозинка Йорданова).

2003 г. – ІІІ награда в конкурс за есеистика “Цветан Стоянов” на тема “Неиздадената Книга за българските будители” – НДК, Салон на изкуствата, София (ген. дир. на НДК: Христо Друмев, председател на журито: Антон Дончев).

­

­